︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018-06-29
      ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ  ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ︵ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ︶ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠤᠳ  ᠯ᠊·  ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂  ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ·  ᠳ᠋᠊·  ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ  ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠤᠤᠭᠠᠯ  ᠪᠢᠴᠢᠭ ‍ᠦᠨ‌‍ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠬᠤᠷᠠᠯ6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃              ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂  ᠥᠪᠥᠷ  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ‌‍ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠂  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ‌‍ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ  ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ‌‍ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡ  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠪᠠ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ  ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ  ᠭᠤᠴᠢ  ᠰᠢᠬᠠᠮ  ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ‌ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃              ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠨᠣᠮ  ᠨᠢ ︽︿ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠥᠷᠥᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ﹀ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ︾ ᠪᠠ ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ  ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ‌ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ‌ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ  ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ‍ᠤᠨ‌‍ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠳᠦ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠵᠣᠴᠢᠨ   ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ‌‍ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠤᠳ ᠯ᠊· ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠤ᠂ ︽ᠾᠦᠩᠨᠦᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ  ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ‌ᠨᠢ︾᠂ ︽︽1300 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ︿ᠲᠡᠭᠷᠢ﹀ ᠭᠡᠳᠡᠭ‌ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾᠂ ︽︿ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ﹀ ᠤᠨ  ︿ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠣᠯᠢ  ᠪᠢᠴᠢᠭ  ﹀︾  ︵ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ︶᠂︽1885ᠣᠨ ᠳᠤ ᠸ᠊· ᠷᠠᠳ᠋ᠯᠤᠹ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ  ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠤᠳ  ᠯ᠊·ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠤᠨ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯᠭᠡ︾᠂ ︽︿ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ﹀ ᠵᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠤᠬᠠᠢ︾  ᠭᠡᠬᠦ  ᠮᠡᠲᠦ  ᠶᠢᠰᠦᠨ  ᠬᠡᠰᠡᠭ   ᠲᠠᠢ᠃  ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ  ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ  ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ·  ᠳ᠋᠊·  ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠤ᠂︽ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ  ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ︾᠂  ︽︿ ᠬᠦᠬᠡ  ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠭ  ﹀ ᠤᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ‌ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃              ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ‌ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠬᠠᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠾᠦᠩᠨᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭ᠂  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ‌‍ᠭᠦ᠋ᠷᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠭᠢᠯᠤᠬᠢ᠂ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ  ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠳᠤ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠠᠴᠢ  ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ   ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃              ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ              1. ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠤᠳ ᠯ᠊· ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ              1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ︵ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 1958 ᠣᠨ ︵ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ︶︶ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ‍ᠦᠨ‌‍ᠬᠦ᠋ᠮᠦᠨ ᠯᠣᠣᠰᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ  ᠪᠣᠯᠵᠤ  ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃  1989  ᠣᠨ ᠠᠴᠠ  ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠋‌‍ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠸ᠊· ᠾᠶᠢᠰᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠬᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ 1999 ᠣᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ᠂ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠠᠢ᠃ 2000  ᠣᠨ ᠠᠴᠠ  ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ‌ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ 2002 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 2017 ᠣᠨ‌‍ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠤᠣᠰ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ  ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠢᠯᠡ᠃  2017ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠣᠷᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠸ᠊· ᠾᠡᠶᠢᠰᠰᠢᠭ  ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤᠷ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ‌ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠲᠣᠭᠠᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠠᠢ᠃              ︽ᠬᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ︾᠂ 1987 ᠣᠨ᠂ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ᠃              ︽ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ︾᠂  1988ᠣᠨ᠂ ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠃              ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾  ︵ᠴ᠊·  ᠦᠵᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠲᠤ︶᠂1991 ᠣᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ᠃              ︽ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ︿ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠳᠦᠭᠡᠬᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ﹀︾  ︵ᠴ᠊·  ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠦ᠋ᠮᠪᠦᠷ ᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠲᠤ︶᠂1997 ᠣᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ᠃              ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ︾ ︵ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ︶᠂ 1999 ᠣᠨ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠂ ᠣᠰᠠᠺᠠ᠃              ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠭ︾  ︵ᠣᠭᠤᠨᠣᠰ  ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠲᠤ︶᠂  2001  ᠣᠨ᠂  ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ᠃              ︽ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠭᠠᠷ‌‍ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠤᠳ︾ 2011 ᠣᠨ᠂ ᠲᠣᠣᠺᠢᠣ᠋᠃              ︽ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠡᠲᠤ︾  ︵ᠪᠣᠰᠣᠳ   ᠲᠠᠢ  ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂  6  ᠪᠣᠳᠢ︶᠂  2012  ᠣᠨ᠂  ᠥᠪᠥᠷ   ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠂ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠃              ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾᠂ ︵ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 4ᠪᠣᠳᠢ︶ 2012 ᠣᠨ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ᠂ ᠺᠤᠯᠢᠨ᠃              ︽ᠯ᠊· ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︾ ︵ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 4 ᠪᠣᠳᠢ︶  2014  ᠣᠨ᠂ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ᠂ ᠺᠤᠯᠢᠨ᠃              2018ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ  ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ  ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ  ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ   ᠲᠠᠢ  ᠰᠢᠭᠤᠳ‌ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ︽ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠷᠠᠾᠮᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ︽ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ  ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ︾ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃              2.ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠳ᠋᠊· ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ              1937 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ  ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ  ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ  ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃  1957ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠠᠷᠤ  ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ  ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ  ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠲᠦ  ᠣᠷᠣᠨ  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ   ᠪᠠᠭ᠎ᠠ‌‍ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ   ᠲᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠬᠡᠯᠡ——ᠤᠷᠠᠨ‌ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1976 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ  ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ‌ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 36 ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠳᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备16003084号-4号