ᠰᠣᠶᠣᠯ

ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ︽6 · 1︾ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠤ ᠤᠷᠤᠢ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ︽6 · 1︾ ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 30 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦ᠋ᠬᠦᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠢᠭ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠳᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠤᠢ […]

ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠲᠩᠷᠢ ᠫᠷᠦᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ︽ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠤᠷ︾ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

4  9                                                     […]

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ — ︽ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾  ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ

     —     3  20                                           […]

2015 ᠣᠨ ᠤ ︽ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

2016  2  28   2015                                       2015         […]

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ︽ᠦᠭᠡᠷᠳᠤ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ︾ ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ

1  24                                                     […]

︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ︾ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ

1  26                                                     [&hellip 

︽ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︾ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ

7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ︽ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︾ ᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦ᠍ᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ […]

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠾᠸᠪᠸᠢ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ  ᠤᠨ ︽ ᠤᠳᠤᠳ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ︾ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ

11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 13  ᠣ ᠦᠳᠡᠰᠢ  ᠶᠢᠨ 21 ᠴᠠᠭ 50 ᠮᠢᠨᠦᠲ ᠲᠣ ᠾᠸᠪᠸᠢ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ  ᠤᠨ ︽ ᠤᠳᠤᠳ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ︾ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ  ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠷᠢ  ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠂ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ  ᠣ ︽ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ︾ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣ ᠤᠶᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 24 ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ

1 ᠂ ᠯᠾᠮᠤᠰᠦᠢᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠹᠷᠠᠩᠺᠹᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠴᠤᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ 60 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠦ᠍ᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠯ᠊ • ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠳᠦᠭᠡ 38 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠦ᠍ᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠳᠠ ᠠᠨᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠵᠶᠠᠷ ᠱᠤᠣᠭᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ […]

ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠣᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠡᠭᠭᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣ ᠪᠦ᠍ᠬᠡᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠶᠢᠭᠣᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠳᠣᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ  ᠣ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠ ᠸᠠᠡᠭ  ᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠭᠣᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠠᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠣᠨ ᠠᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠣᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠶᠣᠣ ᠱᠣ […]

8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ 9 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ︽ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ 56789