ᠰᠣᠶᠣᠯ

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠾᠸᠪᠸᠢ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ  ᠤᠨ ︽ ᠤᠳᠤᠳ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ︾ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ

11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 13  ᠣ ᠦᠳᠡᠰᠢ  ᠶᠢᠨ 21 ᠴᠠᠭ 50 ᠮᠢᠨᠦᠲ ᠲᠣ ᠾᠸᠪᠸᠢ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ  ᠤᠨ ︽ ᠤᠳᠤᠳ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ︾ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ  ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠷᠢ  ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠂ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ  ᠣ ︽ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ︾ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣ ᠤᠶᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 24 ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ

1 ᠂ ᠯᠾᠮᠤᠰᠦᠢᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠹᠷᠠᠩᠺᠹᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠴᠤᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ 60 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠦ᠍ᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠯ᠊ • ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠳᠦᠭᠡ 38 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠦ᠍ᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠳᠠ ᠠᠨᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠵᠶᠠᠷ ᠱᠤᠣᠭᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ […]

ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠣᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠡᠭᠭᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣ ᠪᠦ᠍ᠬᠡᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠶᠢᠭᠣᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠳᠣᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ  ᠣ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠ ᠸᠠᠡᠭ  ᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠭᠣᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠠᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠣᠨ ᠠᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠣᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠶᠣᠣ ᠱᠣ […]

ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠡ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠃ ᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ […]

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ︽ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︾  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦ᠍ᠷᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ︽ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠋ ︾  ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠣ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠷ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ︽ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠋ ︾  ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠠᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ︽ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠋ ︾ ᠶᠤᠮ  ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠯ […]

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠳᠦ᠍ᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢ ᠵᠦ᠍ᠴᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮ ᠳᠤᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠵᠢᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠳᠠᠪᠠ

10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢ ᠵᠦ᠍ᠴᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠥ ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ︽ ᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠤᠯᠢ ︾ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ︽ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠴᠠᠬᠠᠷ ︾ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ […]

ᠪᠠᠭ᠎ᠡ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠡ

ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠪᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠡ ᠨᠢ ︽ ᠠᠷᠪᠡ ᠶᠢ ᠪᠦ᠍ᠷᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ︾ ᠶᠢ ᠲᠦ᠍ᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠴᠤ ᠂ 40 ᠲᠦᠮᠨ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦ᠍ᠬᠦᠷᠢᠭ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠡ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠦ᠍ᠢᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠪᠦ᠍ᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠡ ᠲᠡᠬᠦᠤ  ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ […]

︽ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ 20 ᠵᠢᠯ ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠤᠤ ᠴᠢ ᠵᠸᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠮ ︽ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ 20 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠢ ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠳᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠵᠤᠤ ᠴᠢ […]

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠤᠩᠭᠤᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠦ᠍ᠢᠰᠦᠢ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠦᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠥ᠍ᠪ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠥ᠍ᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠣᠶᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠡᠸᠡᠩᠭᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ 41 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ […]

11 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ 11 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ︽ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ 7891011