ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ

ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠡ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠃ ᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ […]

ᠺᠤᠮᠫᠢᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ ᠦᠰᠦᠭ  ᠢ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠣ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠷᠤᠭᠤᠯ  ᠢ ᠵᠦ᠍ᠪ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠠ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠣ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦ᠍ᠮᠦᠰ ᠲᠣ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠤᠯ  ᠢ ᠵᠦ᠍ᠪ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠃ E  ᠪᠤᠯ ︽ ᠡ᠊ ︵ e ︶ ︾ ᠠᠭᠡᠰᠢᠭ 1. ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠬᠡ ᠦᠬᠡᠨ  ᠤ ︽ […]

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ︽ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︾  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦ᠍ᠷᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ︽ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠋ ︾  ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠣ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠷ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ︽ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠋ ︾  ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠠᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ︽ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠋ ︾ ᠶᠤᠮ  ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠯ […]

ᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ︱ ᠦᠯᠦᠭ ᠪᠡᠬᠢ ᠬᠠᠨ

ᠦᠯᠦᠭ ᠪᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠷᠤᠯᠠᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 1394 ᠤᠨ  ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 23  ᠤ ᠠᠳᠦᠷ ᠂ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠢ ᠠᠬᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠦ᠍ᠪᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠦ᠍ᠷᠦᠵᠡᠢ ᠃ ᠦᠯᠦᠭ ᠪᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠬᠤ  ᠳᠤ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠢ ᠳᠤᠯᠠ ᠫᠸᠷᠰ ᠂ ᠲᠦᠷᠺ ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠡᠳ ᠂ […]

ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ︵ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ︶

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠡ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠃ ᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ […]

ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ︵ ᠳᠤᠤᠷᠡᠳᠤ ︶

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠪᠡᠭᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠂ ᠪᠡᠯᠬᠦᠳᠡᠢ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠤ ᠂ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠬᠡᠪᠡ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠭᠡᠳᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠂ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ […]

ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠨ ᠲᠤᠯᠠᠲᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠠᠩ ᠿᠦᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠄ 20130523 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠲᠤᠲᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠭᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠲᠦ᠍ᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ […]

5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ 5 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ12345