ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ 6 ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠵᠤᠢᠢᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠡ

                                                       […]

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ

                                                       […]

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦ᠍ᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ

7  4                                                     […]

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠳᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠪᠠ

6  29                                                     […]

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ 16 ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ︾ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ

5  18         2015                           3             16    […]

ᠮᠠᠨ  ᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ 20 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦ᠍ᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦ᠍ᠴᠦᠨ ᠤ ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠮᠠᠨ  ᠣ ᠣᠷᠣᠨ 2015 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠬᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ 20 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠂ ︽ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︾ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ […]

ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ

ᠭᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠨᠡ ᠲᠦ᠍ᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠢ ᠪᠦ᠍ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠦ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠭᠦᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠮ […]

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣ ᠤᠶᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 24 ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ

1 ᠂ ᠯᠾᠮᠤᠰᠦᠢᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠹᠷᠠᠩᠺᠹᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠴᠤᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ 60 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠦ᠍ᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠯ᠊ • ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠳᠦᠭᠡ 38 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠦ᠍ᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠳᠠ ᠠᠨᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠵᠶᠠᠷ ᠱᠤᠣᠭᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ […]

ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠣᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠡᠭᠭᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣ ᠪᠦ᠍ᠬᠡᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠶᠢᠭᠣᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠳᠣᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ  ᠣ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠ ᠸᠠᠡᠭ  ᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠭᠣᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠠᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠣᠨ ᠠᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠣᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠶᠣᠣ ᠱᠣ […]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ IQ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ  ᠲᠡᠢ ᠴᠦ EQ ᠰᠣᠯᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ

ᠠᠢ ᠺᠶᠦ (IQ – Intelligence Quotient ) ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠨᠢ ᠣᠶᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠥ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠴᠡᠯ  ᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠠᠢ ᠺᠶᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠸᠰᠲ ᠪᠣᠶᠣ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠡᠷ ︽ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ᠋ ᠵᠥ᠍ᠢᠯ  ᠳᠦ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠡᠬᠤ ᠂ ᠳᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠂ ᠲᠡᠰᠬᠡᠯ  ᠳᠦ ᠲᠦ᠍ᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠭᠡᠯᠠᠯ  ᠢ ᠭ᠋ᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠷᠭᠢᠵᠦ ᠰᠡᠨᠡᠬᠥ ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠥᠩᠨᠠᠬᠦ ᠂ ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠤᠷᠢ […]

4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ 5 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ12345