ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ

ᠮᠠᠨ  ᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ 20 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦ᠍ᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦ᠍ᠴᠦᠨ ᠤ ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠮᠠᠨ  ᠣ ᠣᠷᠣᠨ 2015 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠬᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ 20 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠂ ︽ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︾ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ […]

ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ

ᠭᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠨᠡ ᠲᠦ᠍ᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠢ ᠪᠦ᠍ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠦ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠭᠦᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠮ […]

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣ ᠤᠶᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 24 ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ

1 ᠂ ᠯᠾᠮᠤᠰᠦᠢᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠹᠷᠠᠩᠺᠹᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠴᠤᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ 60 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠦ᠍ᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠯ᠊ • ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠳᠦᠭᠡ 38 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠦ᠍ᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠳᠠ ᠠᠨᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠵᠶᠠᠷ ᠱᠤᠣᠭᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ […]

ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠣᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠡᠭᠭᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣ ᠪᠦ᠍ᠬᠡᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠶᠢᠭᠣᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠳᠣᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ  ᠣ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠ ᠸᠠᠡᠭ  ᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠭᠣᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠠᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠣᠨ ᠠᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠣᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠶᠣᠣ ᠱᠣ […]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ IQ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ  ᠲᠡᠢ ᠴᠦ EQ ᠰᠣᠯᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ

ᠠᠢ ᠺᠶᠦ (IQ – Intelligence Quotient ) ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠨᠢ ᠣᠶᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠥ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠴᠡᠯ  ᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠠᠢ ᠺᠶᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠸᠰᠲ ᠪᠣᠶᠣ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠡᠷ ︽ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ᠋ ᠵᠥ᠍ᠢᠯ  ᠳᠦ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠡᠬᠤ ᠂ ᠳᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠂ ᠲᠡᠰᠬᠡᠯ  ᠳᠦ ᠲᠦ᠍ᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠭᠡᠯᠠᠯ  ᠢ ᠭ᠋ᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠷᠭᠢᠵᠦ ᠰᠡᠨᠡᠬᠥ ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠥᠩᠨᠠᠬᠦ ᠂ ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠤᠷᠢ […]

ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠡ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠃ ᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ […]

ᠺᠤᠮᠫᠢᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ ᠦᠰᠦᠭ  ᠢ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠣ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠷᠤᠭᠤᠯ  ᠢ ᠵᠦ᠍ᠪ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠠ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠣ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦ᠍ᠮᠦᠰ ᠲᠣ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠤᠯ  ᠢ ᠵᠦ᠍ᠪ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠃ E  ᠪᠤᠯ ︽ ᠡ᠊ ︵ e ︶ ︾ ᠠᠭᠡᠰᠢᠭ 1. ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠬᠡ ᠦᠬᠡᠨ  ᠤ ︽ […]

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ︽ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︾  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦ᠍ᠷᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ︽ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠋ ︾  ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠣ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠷ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ︽ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠋ ︾  ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠠᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ︽ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠋ ︾ ᠶᠤᠮ  ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠯ […]

ᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ︱ ᠦᠯᠦᠭ ᠪᠡᠬᠢ ᠬᠠᠨ

ᠦᠯᠦᠭ ᠪᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠷᠤᠯᠠᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 1394 ᠤᠨ  ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 23  ᠤ ᠠᠳᠦᠷ ᠂ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠢ ᠠᠬᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠳᠡᠮᠦᠷ  ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠦ᠍ᠪᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠦ᠍ᠷᠦᠵᠡᠢ ᠃ ᠦᠯᠦᠭ ᠪᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠬᠤ  ᠳᠤ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠢ ᠳᠤᠯᠠ ᠫᠸᠷᠰ ᠂ ᠲᠦᠷᠺ ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠡᠳ ᠂ […]

ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ︵ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ︶

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠡ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠃ ᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ […]

4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ 5 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ12345