ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

201812293731828

ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠨ   ᠢ  ᠤᠭᠲᠤᠨ᠎ᠠ

ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ , ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ  ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ 《 ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠥᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮ 》 ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠬᠠᠶ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠥᠨ   ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ  ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠥᠨ 60 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠳᠣ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠥᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠥᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ […]

2018-01-17-55579e5b85-7b05-49f0-b33a-a4b2aee21dde

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ · ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠰᠥ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

1   15   3                ·                                 […]

201811881739325

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡ  ᠦ ᠬᠠᠨᠢ

          《      》                                

20181178935585

ᠴᠡᠨᠭᠭᠡᠯᠲᠠᠢ ᠡᠪᠦᠯ  ᠥᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠥᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ  ᠲᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ  ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠪᠥᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ  ᠶᠢ ᠭᠥᠷᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠮᠦ᠋ᠨ  ᠴᠦ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠢᠦᠶ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ  ᠲᠦ ᠪᠥᠵᠢᠭ   ᠥᠨ 

2018115143512725

ᠳᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠶ ᠵᠢᠯ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠠ

1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠥᠨ ᠱᠢ ᠲᠸᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠢᠨ 《 ᠳᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠶ ᠵᠢᠯ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠠ》ᠪᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ 《 ᠨᠣᠬᠠᠶ 》  ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ   ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ […]

20180110170410_7361

ᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠦᠰᠦ ᠴᠠᠰᠤᠨ  ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠥᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ

ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠥᠰᠥ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠥᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠨᠢ 2018 ᠣᠨ  ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠥᠨ 16  ᠡᠴᠨ 3ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 3 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠥᠰᠥ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠥᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠨᠢ ︽ ᠮᠦᠰᠦ ᠴᠠᠰᠦᠨ  ᠦ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ  ᠪᠷ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠣᠭ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠪᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 》   ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ […]

201811681755944

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ

  ,                                       

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠥᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠲᠥᠷᠥᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ︾ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ︵ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ 

2018-01-05-399df1683b-c4fa-4aa2-afab-9be78ab39492

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ 2018 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠠᠴᠠ 4 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ 72 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ 13 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ […]

20181109347390

ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠥᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ

1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9  ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ <p》ᠨᠠᠢᠢᠷ  ᠥᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠳᠦ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠂ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ  ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠦ ᠂ᠴᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠲᠦ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠩ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ  ᠢᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠂ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭ 

3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ 50 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ12345102030ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ︾