ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

201821483627348

ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠴᠦᠨ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ

                                                       […]

201821294832779

ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ

2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11  ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ︽ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ︾  ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠥᠰᠥ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠨᠭ  ᠥᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠡᠰᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ   ᠥᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠥᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ   ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ   ᠥᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ  ᠶᠢ  ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ

    (        )2018                                24         2018  […]

201812694757441

ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ  

 , 2018    《   ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ》            ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃    ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ 6         15  ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ          […]

20180125171156_1091

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰ 2017 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ

1  25        2017           2018        2017                                      […]

201812584745365

ᠬᠣᠣᠰ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ

1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 23  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠢᠦᠶ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠩ ᠾᠧ ᠯᠠᠩ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ  ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠥᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠣᠰ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ […]

2018123104022430

《 ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ   ᠥᠨ ᠤᠢ 》 

  ,    《   》           《     》                             […]

201812484419432

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠰᠦᠨ

  , 《   》                                                […]

2018-01-23-112e17ecd1-a6ef-4d39-87b3-83ed94af17bc

ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ

1   22                                                   […]

2018-01-19-1828f83847-1c53-40ef-974d-ecf030e59b2d

ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ

1   18                2017                                   […]

2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ 50 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ12345102030ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ︾