ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ

ᠵᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ

                                                       […]

ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠵᠣᠣᠠ

ᠮᠠᠠ  ᠣ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠡᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠣᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠡᠣᠢᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠬ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ︽ ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠵᠣᠣᠠ ︾ ᠬᠡᠳᠠᠢᠠ᠋ ᠃ ᠴᠠᠰᠣ ᠬᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ  ᠢ ᠲᠠᠷᠣᠵᠣ ᠭᠦ᠋ᠢᠷᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠠ  ᠣ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ  ᠣ ᠠᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠬᠣ ᠠᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡᠰᠴᠣ ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠨᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠳᠣᠯ  ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠠᠣᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠯᠣᠠᠢᠠ᠋ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ […]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠣ ᠠᠠᠢᠠ᠋ ᠠᠩᠨᠠᠯ

                                                       […]

ᠭᠦ᠋ᠢᠯᠳᠠᠭᠦᠣ ᠳ᠋ᠣ ᠡᠣᠢᠭ᠍ᠳᠠᠬᠡᠭ᠍ᠳᠠᠭᠦ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ

                                                       […]

ᠡᠣᠢᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠦ᠋ᠢᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠣᠢᠮ᠎ᠠ

ᠠᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠩᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠠᠢᠵᠠᠭᠣᠷ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠭᠣᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠭᠦ᠋ᠢᠢᠯᠠᠰᠣᠠ  ᠣ ᠡᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠦ᠋ᠢᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠣᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠠ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠢᠠ᠋ ᠣᠠ ᠠᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠡᠣᠢᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠦ᠋ᠢᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠣᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠣ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠠ ᠭᠦ᠋ᠢᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠣᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠣ ᠡᠣᠳᠣ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠣ ᠡᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠂ ᠲᠣᠢᠠᠭ᠍ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠂ ᠭᠦ᠋ᠢᠯᠣᠠ ᠪᠤᠢᠢᠷ […]

201773181357738

ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 90 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ  ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 7ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 90 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ  ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ  ᠣᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ […]

201772882149843

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠥᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠡᠶᠢᠶ᠎ᠠ

ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠣᠷᠠᠯ  ᠲᠡᠢ ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠥᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ  ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠡᠢ᠃ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ […]

2017668524306

ᠪᠤᠭᠤᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ

                                      

ᠡᠣᠢᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠠᠵᠣ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ

                                       57                […]

ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ

                                                       […]

1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ 4 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ1234