ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠪᠣᠷᠭ᠎ᠠ

ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠠᠶᠢᠯᠵᠠᠩᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ︽ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ […]

ᠯᠣᠣ ᠨᠢᠣ ᠸᠠᠨ

ᠯᠤᠤ ᠨᠢᠦ ᠸᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠧᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦ᠍ᠷᠦᠰᠦᠲᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ᠯᠤᠤ ᠨᠢᠦ ᠸᠠᠨ  ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠢ ᠸᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 13 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠍ᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠠᠴᠠ 270 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠦᠸᠧ ᠵᠸᠦ ᠠᠴᠠ 166 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠠᠴᠠ 120 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠤᠷ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠠᠴᠠ 160 […]

ᠰᠥᠢ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠣᠨ  ᠣ ᠶᠠᠮᠣᠨ

ᠰᠦᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠥ᠍ᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 3 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃1737 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠦ᠍ᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ᠂ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠪᠠ᠃

ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠣᠢ

ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ  ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 7 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ 1573ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂1658 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ︽ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠ ︾ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠰᠣᠪᠣᠷᠭ᠎ᠠ

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠥ᠍ᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ᠂ᠤᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠨᠢ 16 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ᠋ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠋ ᠢᠶᠡᠷ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠰᠡᠶᠢᠯᠵᠦ᠂ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠱᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠰᠣᠲᠣ ᠵᠣᠣ

ᠣᠰᠣᠲᠣ ᠵᠣᠣ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠶᠢᠳ ᠨᠢ ᠬᠥ᠍ᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 12 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ  ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠣ ᠵᠣᠣ

ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠣ ᠵᠣᠣ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠥ᠍ᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠰᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠤᠲᠤᠮᠵᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ᠂ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠦ᠍ᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠶᠢᠳ ᠡᠴᠡ 100 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦ᠍ᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠳ ᠣᠳᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠠᠨ  ᠣ ᠣᠩᠭᠣᠨ  ᠄ ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠤᠨ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠠᠨ  ᠣ ᠣᠩᠭᠣᠨ  ᠄ ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠍ᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠍ᠨ ᠦ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠍ᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠨᠢ 33 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤ᠂ᠬᠦ᠍ᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦ᠍ᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠬᠦᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ […]

6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ 6 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ︽ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ 23456