ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ

ᠣᠰᠣᠲᠣ ᠵᠣᠣ

ᠣᠰᠣᠲᠣ ᠵᠣᠣ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠶᠢᠳ ᠨᠢ ᠬᠥ᠍ᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 12 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ  ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠣ ᠵᠣᠣ

ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠣ ᠵᠣᠣ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠥ᠍ᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠰᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠤᠲᠤᠮᠵᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ᠂ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠦ᠍ᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠶᠢᠳ ᠡᠴᠡ 100 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦ᠍ᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠳ ᠣᠳᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠠᠨ  ᠣ ᠣᠩᠭᠣᠨ  ᠄ ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠤᠨ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠠᠨ  ᠣ ᠣᠩᠭᠣᠨ  ᠄ ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠍ᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠍ᠨ ᠦ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠍ᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠨᠢ 33 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤ᠂ᠬᠦ᠍ᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦ᠍ᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠬᠦᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ […]

5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ 5 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ12345