ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦ᠍ᠷᠢᠮ

︽ ᠣᠣᠭᠠᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠣᠨ ᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠩᠬᠠᠭ ︾ ᠲᠥ ᠶᠠᠭᠣ ᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ (1)

︽ ᠣᠣᠭᠠᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠣᠨ ᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠩᠬᠠᠭ ︾ ᠲᠥ ᠶᠠᠭᠣ ᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ (1) ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ  ᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠣᠭᠠᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠣᠨ ᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠩᠬᠠᠭ asdf ᠤᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ︵ http://www.un.org/en/documents/charter/ ︶ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ  ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ︵ http://www.un.org/zh/documents/charter/ ︶ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠣ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ  ᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ […]

︽ ᠣᠣᠭᠠᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠣᠨ ᠡᠷᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠩᠬᠠᠭ ︾ ᠲᠥ ᠶᠠᠭᠣ ᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ ︖ ︵ 2 ︶

︽ ᠣᠣᠭᠠᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠣᠨ ᠠᠷᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠩᠬᠠᠭ ︾ ᠲᠥ ᠶᠠᠭᠣ ᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ ︖ ︵ 2 ︶ ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ  ᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠣᠭᠠᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠣᠨ ᠠᠷᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠩᠬᠠᠭ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ 1. ᠣᠣᠭᠠᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠨ  ᠣ ᠠᠷᠬᠡ  ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠣᠨ ᠠᠷᠡᠭᠥᠯ ᠲᠡᠭᠥᠯᠳᠡᠷ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡ ᠪᠠ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ  ᠢ ᠠᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ […]

︽ ᠣᠣᠭᠠᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠣᠨ ᠡᠷᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠩᠬᠠᠭ ︾ ᠲᠥ ᠶᠠᠭᠣ ᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ ︖ ︵ 3 ︶

ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ  ᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠣᠭᠠᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠣᠨ ᠠᠷᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠩᠬᠠᠭ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠭᠡᠷ ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ 1. ᠣᠣᠭᠠᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ  ᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠣᠨ ᠥᠪ ᠂ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠣ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠣᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠣᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠣ ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠥᠯᠬᠦ ᠠᠷᠬᠡ  ᠲᠡᠢ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ […]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠣ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ

ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠪᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠲᠦ᠍ᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠪᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ︽ ᠬᠠᠨ ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ ᠬᠠᠨ ︾ ᠵᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠪᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ︱ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ […]

《 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︾  ᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ  ᠳᠤ《 ᠤᠯᠤᠰ  ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ  ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ︔ ᠤᠯᠤᠰ  ᠡᠴᠡ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠯ  ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ︔ […]

ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ

ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠯᠠᠩᠭᠤᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ  ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠦ᠍ᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ  ᠢ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ […]

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠲᠡᠳ ᠲᠠᠭᠤᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠨ  ᠰᠤᠩᠢᠨ ᠤ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ︵ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ︶  ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ  ᠰᠤᠩᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ︾ ᠢ 2015 ᠤᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠩᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠂  ᠤᠩᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  […]

︽ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ ︾ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ︵ ᠨᠢᠬᠡ ︶

ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠬᠢᠮᠠᠯ 1982 ᠤᠨ  ᠣ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 4  ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠪᠦ᠍ᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠ ᠃ 1982 ᠤᠨ  ᠣ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 4  ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ […]

︽ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ ︾ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ︵ ᠬᠤᠶᠠᠷ ︶

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠬᠢᠮᠠᠯ ︵1986 ᠤᠨ  ᠣ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 25  ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠪᠦ᠍ᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠣ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠ ᠂ 1988 ᠤᠨ  ᠣ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 29  ᠣ ᠡᠳᠦᠷ […]

︽ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ ︾ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ︵ ᠭᠤᠷᠪᠠ ︶

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠯᠠᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠬᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ  ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠂ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠶᠠᠯᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠢ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠄ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ […]

3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ 4 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ1234