ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ 50 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ  ᠬᠢᠨ ᠠᠬᠦᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠲᠡᠢᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ

11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 6 ᠤ ᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂  ᠦᠪᠤᠷ  ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠨᠭᠡᠷᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠾᠧᠢ ᠯᠤᠤ ᠶᠣᠣ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ  ᠬᠢᠨ  ᠺᠠᠲᠷᠴᠤᠳ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠵᠢᠡᠨᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠠ ᠃        ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠂ ᠠᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠷᠲᠡ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ […]

ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠣᠮᠳᠠᠳ᠋ᠪ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠪ ᠨᠠᠮ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠠ  ᠣ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠱᠣᠢᠵᠢ ᠂ ᠡᠣᠯᠣᠰ  ᠣᠠ  ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ 2015 ᠤᠨ  ᠣ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 7  ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠤᠷ ᠲᠣ ᠳᠠᠶᠢᠸᠠᠨ  ᠣ  ᠤᠲᠤᠷᠢᠳᠬᠤ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠮᠠᠢᠩ ᠵᠢᠦ ᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠲᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦ᠍ᠮᠦᠰ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ  ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ  ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ […]

ᠲᠦᠷᠣᠬᠦᠣ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠯᠢᠶᠠᠩᠴᠸᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠳᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠲᠦᠷᠣᠬᠦᠣ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠯᠢᠶᠠᠩᠴᠸᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠢᠯᠡᠳᠳᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ 32245 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦ᠍ᠷᠴᠣ ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 17 .6 % ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ ᠂ ᠲᠣᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠣᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ 24.3 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦ᠍ᠷᠴᠣ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 26.4 % ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ ᠂ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠭᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ 14.4 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ […]

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦ᠍ᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠷ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠄ 20151016 ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 102 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 《 ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠶᠢᠳᠬᠡᠯ᠂ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦ᠍ᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠦ᠍ᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠦ᠍ᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 》 ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠥ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ […]

11 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ 11 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ︽ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ 7891011