ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ

ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠪᠥᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠨᠢ ᠴᠣᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠪᠡᠨ ᠤᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮ  ᠦᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ  ᠨᠢ ᠪᠥᠲᠦᠴᠡ  ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮ  ᠦᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ  ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠡᠴᠡ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠨᠢ ᠲᠤᠢᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠡᠮᠬᠢ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠦ᠍ᠴᠢᠷ […]

ᠮᠠᠨ  ᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ  ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ  ᠦ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ  ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ  ᠦ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ  ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠡᠨᠳᠡᠯ   ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ᠂ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠩᠭᠢ  ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ  ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠬᠦ ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ  ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ […]

ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠥ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠥ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠦᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠥᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ  ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ  ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ 8ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠪᠡᠭ ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ  ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ […]

ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ  ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠯ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

11ᠡᠳᠦᠷ  ᠦᠨ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠡᠭ᠍ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ   ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠡᠭ᠍ᠭᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠡᠭ᠍ᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠹᠠᠨ ᠢᠤᠢ ᠲᠢᠨᠭ ᠂ ᠴᠡᠡᠭ ᠪᠥ᠋ ᠯᠦᠨ ᠂ ᠳ᠋ᠡᠡᠭ ᠯᠧ  ᠨᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ   ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠ ᠲᠥᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ  ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ […]

2017739131397

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ  ᠥ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ

                            2017             

201763084213248

ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠ

                                                                          

201762373058228

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠸᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠡᠭ᠍ᠲᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠦ᠍ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ  ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠷ ᠎ᠠ  ᠡᠴᠡ  ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠶᠣᠲᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ

201762184337773

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ

ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠂ ᠵᠣᠨ  ᠤ ᠲᠦ᠍ᠢᠯ ᠬᠥᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ  ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ ITIME ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠬᠥ᠍ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

201761492949410

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ

ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠨ ᠢᠩ ᠭᠡᠨᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠩᠬᠢ  ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

20176584454465

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ

6 ᠰᠠᠷ ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠥ᠍ᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠪᠥᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠴᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠥ᠍ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ 12 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ1234510ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ︾