         
  
2024/5/6
       4  30                                                RAE 1990                    1993               1997                           1500     30    200                                                                                                                                                                                2009                                1   2                                                                                                                    
        
IE11 ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ