ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠣᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/5/9
ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢᠠᠷᠤᠭ ᠰᠠᠭᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠭᠤᠣᠯᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠮᠤᠯᠠᠵᠤ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠠᠭᠲᠠ ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠬᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠠᠷᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠦᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠨᠣᠮ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠪᠡᠶᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠪᠦᠰᠡ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠬᠥᠯ ᠵᠢᠭᠢᠯᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠭ ᠣᠷᠬᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠣᠪᠰᠢ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠭᠰᠢ ᠱᠠᠭᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢᠮᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠮᠠᠨᠴᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ
IE11 ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ