           
  
2021/8/9
                                           
20210726103633808wP20000.jpg
 1.                                                             2.                                  3.                          2021                                        2021  5   26  6   3           2021                                                                                                   7   5  7    15   2021                                                                  3                                                                                            6   11                                                                                                        2021  5   21                             2020               2021                                                                                                      2019  8                                                                             2021                                                                                                                                             4.                                                5.                                                                                                                                                             12                                                                                                                                                                             15%                   10%                  5%                                                                                                  12                                                    5   8                                                                 55                 30                     1     6                                                     1   4                                                                                         2011  11                                       2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    55                30                                                                           6.       2021  1    1                                                          7.                                                                                5                                                                                               2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8.        2019  8                                      9.                                                                                     2019  8                                                                                                                                            ᠟      100%           10.                                                                                                                                                         2                                                                                                                                                                                                                                         11.                    111     1988                                                                              2011   11                             6           12.                                1983                                                                                                                                                                                                                    1988                                                                                                                              1989                                                    1.                                                                         2.                                                                    3.                                                                              2001                                               1.                       2.                                             3.                                                       13.                                                            
       
IE11 ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ