ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/8/16
      ᠤᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ‌ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠰᠢᠰᠢ ᠵᠢ‌ᠠᠮᠠ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ  ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ  ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ  ᠪᠢᠯᠡ᠂  ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ  ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠬᠥᠮᠦᠨ  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠰᠢᠰᠢ‌ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ  ᠮᠠᠷᠠᠵᠤ᠂  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠡᠰᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ  ᠮᠠᠰᠢ  ᠣᠯᠠᠨ  ᠰᠢᠷᠠᠪᠲᠤᠷ  ᠵᠢᠵᠢᠭ‌ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠤᠭ ‍ᠤᠨ‌‍ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ — ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃              ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠬᠦᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ‌‍ᠲ᠋ᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠥᠰᠥᠯᠲᠡ  ᠪᠠ  ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠬᠦᠯᠢᠭ ᠤᠨ 11 %  ~  14  % ᠵᠢ‌ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠮᠥᠬᠦᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ 84 % ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠨᠢ 22% ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠨᠢ 83 % ᠶᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠣᠯᠠᠨ ᠤ  ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠰᠢᠰᠢ ᠵᠢᠨ‌‍ᠬᠦ᠋ᠪᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ  ᠨᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠲᠣᠰᠣ  ᠪᠣᠯ  ᠳᠠᠷᠤᠶ  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ  ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ‌ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃              ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ  ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠲᠣᠰᠣᠨ  ᠬᠦᠴᠢᠯ  ᠪᠠ  ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ  ᠲᠣᠰᠣᠨ  ᠬᠦᠴᠢᠯ  ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠺᠤᠯᠧᠰᠲᠷᠤᠯ ᠢ  ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂  ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢ  ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ᠂ᠡᠭᠡᠯᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ  ᠪᠠᠰᠠ  ᠥᠭᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ᠋‌ᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ  ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ  E᠂  ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠹᠣᠰᠹᠣᠷᠲᠤ  ᠥᠭᠡᠬᠦ  ᠪᠣᠯᠤᠨ  ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ  ᠭᠤᠨᠠᠨ  ᠠᠯᠺᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ‌ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠨᠤ᠋ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠷᠢᠨ‌‍ᠭᠦ᠋ᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ‍ᠤᠨ‌ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ γ — ᠪᠦᠲ᠋ᠢᠯ ᠬᠦᠴᠢᠯ  ᠪᠠ  ᠭᠯᠥ᠋ᠲ᠋ᠠᠨᠢᠨ  ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ᠥᠭᠡᠬᠦᠨ  ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ  ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂  ᠯᠤᠬᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ  ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ  ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ  ᠡᠳ᠋  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ‌‍ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ  ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ  ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ  9  % ᠶᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂  ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ  ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ  ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ  ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ᠬᠤᠷᠭᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃              ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠵᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠮᠥᠬᠦᠯᠢᠭ ᠢ‌‍ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠵᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ  ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ  ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ  ᠴᠥᠮ  ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
IE11 ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ