284 ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/7/17
       ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ‌‍ᠶᠠᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ︽2019 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ‌ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠲᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ  ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪᠠ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ‍ᠤ‌ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 284 ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤᠰ ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ‌ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠠᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃              ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ  ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠤ  ᠡᠬᠢ  ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠪᠠ  ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ  ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠹᠸᠡᠭ ᠢᠤ ᠺᠤᠸᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠳ ‍ᠤᠨ‌ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃              ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲᠤᠰ ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠋‌‍ᠲ᠋ᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠰᠢᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︖ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖              ᠹᠸᠡᠭ ᠢᠤ ᠺᠤᠸᠠᠨ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  31 ᠤ  ᠡᠲᠤᠷ ᠠᠴᠠ  ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ  ᠨᠢᠬᠡᠨᠲᠠ  ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ  ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠪᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠲᠤᠰ‌ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ 2018 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠤ ᠡᠲᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨᠲᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ  ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ‌ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠳ᠂  ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠲᠠᠨ  ᠵᠠᠮᠳᠡᠭᠴᠤᠤᠨ ‍ᠤᠨ‌ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠬᠦ᠋ᠷᠲᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠢ  ᠲᠤᠰ  ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠋‌ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  284ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠠᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃              ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖              ᠹᠸᠡᠭ ᠢᠤ ᠺᠤᠸᠠᠨ᠄ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠳᠤ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠬᠢᠬᠦ  ᠪᠤᠯ  ᠨᠢᠬᠡ  ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠤᠮ᠂  ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ  ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ   ᠴᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ   ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠨ  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂  ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂  ᠦᠨᠲᠤᠷ ᠬᠤᠷᠲᠤᠴᠠᠲᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠱᠠᠲᠤ  ᠵᠦᠭ  ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠲᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠬᠠᠳᠬᠠᠪᠠ᠃ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ  ᠲᠤᠮᠲᠠᠴᠢ  ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠥᠰᠴᠦ᠂ ᠪᠤᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠯ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ  ᠶᠠᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠠᠲᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 2019 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠲᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ  ᠲᠤᠮᠲᠠ  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠂  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠲᠦᠪᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠦᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠲᠠᠯᠤᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ  ᠠᠮᠠ ᠵᠢᠨ‌‍ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠵᠢᠯ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠲᠤᠴᠠ  ᠲᠦᠷᠬᠡᠳᠴᠤ᠂ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ  ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠦᠬᠡᠢ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ  ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠤᠨ  ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ  ᠬᠦᠷᠲᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠲᠠ‌ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠬᠦᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ᠂ 2019   ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠴᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ  5% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠬᠦ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠨ  ᠤᠯᠠᠨ‌ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠠᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠲᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠵᠤᠯ  ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠠᠮᠤᠷ  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ  ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ  ᠨᠠᠮ  ᠪᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠡᠲᠤ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠢᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃              ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖              ᠹᠸᠡᠭ ᠢᠤ ᠺᠤᠸᠠᠨ᠄ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ 2019  ᠤᠨ ᠤ  ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ  ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠳᠤ  ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ   ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠣᠨ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠲᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠲᠤᠯᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ  ᠲᠤᠰ  ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ  ᠵᠢᠯ  ︵ᠪᠤᠶᠤ  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠤᠨ  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ︶  ᠪᠠ  ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ  ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ  ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ  ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ‌ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ︵ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ︶ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ᠂ ᠦᠨᠲᠤᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ  ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠬᠢᠬᠦ  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠲᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠲᠤᠯᠲᠠᠢ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠵᠠᠢ︔  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ‌ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ‍ᠤᠨ‌ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠴᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃              ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠳᠤ   ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖                      ᠹᠸᠡᠭ ᠢᠤ ᠺᠤᠸᠠᠨ᠄ ︵ᠨᠢᠬᠡ︶ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ  ᠬᠦᠮᠤᠨ  ᠪᠦᠷᠢ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠲᠠᠴᠢ ᠳᠤ 52 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ  ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃              ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ  ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ  2018  ᠤᠨ ᠤ  12  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ 2% ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ︔  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ  ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ 1 ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ 1 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ︔  ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ  ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ  ᠤᠯᠬᠤ  ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠪᠠ᠃              ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠬᠠᠮᠤᠷᠪᠠ᠃  ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤ ᠦᠨᠲᠤᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ 2018 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠤ ᠡᠲᠤᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ 70ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ  ᠪᠦᠷᠢ  30  ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠬᠦᠯᠵᠤ᠂  ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ  70ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢ 3 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ  ᠬᠠᠯᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠡᠠ  ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ  ᠬᠠᠯᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ   ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠴᠢ  ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠠᠴᠠ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ   ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠴᠢ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ  ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡᠲᠤᠯᠲᠠᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ  ᠪᠠ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠠ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ
IE11 ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ