︽ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ︾  ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/12/19
       ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ  ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ᠂  ᠭᠡᠪ  ᠨᠠᠮᠪᠠ᠂  ᠪᠤᠯᠦᠩ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠦ  ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ  ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ  ᠲᠠᠷᠤᠢ‌‍ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ  ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ  ᠪᠡᠯᠡᠭ   ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ  ᠭᠡᠵᠦ  ᠴᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠶ᠋ᠠᠨ‌‍ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ  ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  12ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ᠂  ︽ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ  ᠤᠤᠭᠠᠨ‌‍ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ︾ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰ  ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ‌ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ  ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠳᠤ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂  ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ︾  ᠰᠤᠶᠤᠯ ‍ᠤᠨ‌ᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠤᠰ · ᠴᠤᠬᠳᠤᠨᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠮ᠊ · ᠽᠠᠳᠠᠨᠪᠠᠯ᠂ ᠫᠥ᠊ · ᠦᠯᠵᠡᠢ᠂ᠴ᠊ · ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠠᠪ᠂ ᠮᠦᠰᠦᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠳᠦᠪᠢᠯᠢᠭ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃               ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 1949 — 2019 ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ  ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ  ᠪᠤᠯᠤᠨ‌‍ᠲ᠋ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂  ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ  ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂  ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ‍ᠤᠨ‌‍ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ 6 ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃              ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ  ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ  ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ‌ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮ᠊ · ᠽᠠᠳᠠᠨᠪᠠᠯ᠂  ᠫᠥ᠊  ·ᠦᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠴ᠊ · ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠠᠪ᠂ ᠮᠦᠰᠦᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠳᠦᠪᠢᠯᠢᠭ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ  ᠤᠤᠭᠠᠨ  ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ‌ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ  ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂  ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ‌ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃                                                        ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ᠂  ᠴᠠᠭ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠦᠭᠡᠳᠦ  ᠠᠬᠤᠢ᠂ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠠ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠦᠬᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠤᠢ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶᠡᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ‌‍ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ  ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ  ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃              ︽ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠳᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ  ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠦᠬᠡᠢ᠃  ᠨᠡᠩ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠭ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ‍ᠤᠨ‌ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ  ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ  ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ‌ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃  ᠪᠢᠳᠡ  ᠦᠨ᠎ᠡ  ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ  ᠪᠢᠳᠠ  ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠤ  ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ  ᠦᠬᠡᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ  ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ  ᠬᠦᠩᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ  ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︾  ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ‍ᠤᠨ‌ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾  ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ  ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ  ᠴᠢᠨᠤᠰ  ·ᠴᠤᠬᠳᠤᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ   ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ    ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽︿ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ‍ᠤ‌ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ﹀ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠳ  ᠮᠦᠨ  ᠴᠤ  ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠶᠠᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃  ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ  ᠪᠢᠳᠠ‌ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ︿ᠤᠭ  ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠦᠯᠦ‌ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦ﹀ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︾  ᠭᠡᠵᠦ  ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ‌‍ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃              ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾  ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠪᠢᠴᠢᠭ ‍ᠤᠨ‌‍ᠬᠦ᠋ᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ  ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ  ᠡᠷᠳᠡᠮ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ︾ ‍ᠤᠨ‌ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ 10 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  56  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ  5000ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ‍ᠤᠨ‌‍ᠲ᠋ᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ︽ᠦᠪᠦᠷ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾᠂ ︽ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ‌‍ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾᠂ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾᠂ ︽ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ‌‍ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ
IE11 ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ