ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/12/19
     2019 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂  ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ  ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ‌ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠯᠠᠨᠵᠸᠣ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ  ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ  ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠯ  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ‌‍ᠲ᠋ᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ 11 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠠᠴᠠ  29 ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ  ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂  ᠲᠣᠰ  ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠣᠨ‌‍ᠱᠦ᠋ᠯᠬᠦᠬᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠣᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ 4 ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ  ᠵᠢᠨ‌‍ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠶᠡᠷᠬᠦ ᠣᠷᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ  ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠯ᠎ᠠ  ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃  ᠣᠳᠣ‌‍ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 263 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠣ  ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ‌‍ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ 65 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠨᠢ  ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ‍ᠣᠨ‌‍ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠶᠡᠷᠬᠦ ᠣᠷᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠣᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ   ᠤ  ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ᠂  ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ‌‍ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠪᠣᠰᠣᠳ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ‌ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠬᠡᠢ᠃                              ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠣᠢ︖          ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ‌ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ︽ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾  ᠳ᠋ᠣ᠋‌‍ᠬᠦ᠋ᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠡᠬᠢ  ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ  ᠪᠣᠯ‌ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠪᠦᠬᠦ  ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ  170ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠦ  ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠣᠳᠣ‌ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ᠂ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ‌‍ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠣ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ  ᠲᠠᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ  ᠬᠤᠲᠣᠭᠤᠷ  ᠪᠣᠯᠣᠨ  ᠺᠠᠷᠢᠪ ᠤᠨ  ᠲᠠᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ‌ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃                      ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  1960  ᠣᠨ ᠠᠴᠠ  1970  ᠣᠨ ᠤ  ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠣ   ᠮᠠᠨ ᠤ   ᠣᠯᠣᠰ   ᠲᠣ᠋‌ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃      ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ                      1. ᠠᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠰᠠᠯᠢᠰᠣᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃        2. ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ‌ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠣᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ‌‍ᠲ᠋ᠠᠮᠵᠢᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠨ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃  ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ᠂ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠨᠢᠳᠣᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ  ᠨᠣᠣᠰᠣ  ᠪᠣᠯᠣᠨ  ᠮᠢᠬ᠎ᠠ  ᠶᠠᠰᠣ   ᠶᠢ  ᠨᠢ‌‍ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠪᠣᠶᠣ ᠰᠠᠯᠢᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ‌‍ᠳᠣ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠠᠴᠠ  ᠴᠣ᠋‌ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃          3. ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠤᠨ  ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ  ᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ‌‍ᠪᠣᠯᠭᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠣᠣᠭᠤᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃          4.  ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ  ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃  ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ  ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠤᠨ  ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ   ᠲᠠᠢ   ᠬᠤᠮᠠᠬᠢ‌‍ᠲ᠋ᠣᠭᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠪᠠᠯ ᠲᠣᠰ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠨᠣᠣᠰᠣᠨ ᠤ  ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠂ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠡᠩ ᠠᠮᠠᠷᠬᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃          ᠲᠣᠰ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠄                      1. ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠳ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ‌‍ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠦ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ  ᠵᠡᠷᠬᠡ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ   ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂  ᠪᠣᠰᠣᠳ  ᠣᠯᠠᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠲᠠᠢ‌ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ  ᠦᠬᠡᠢ  ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ   ᠨᠢ  ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ   ᠪᠠᠷ  ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠲᠤᠯᠠ‌ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠳ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃                      2. ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠣ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠳ ᠲᠤ ᠡᠨᠡ  ᠬᠦ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ‍ᠣ‌‍ᠲ᠋ᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠲᠣᠳᠠᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂  ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠦᠬᠡᠢ   ᠪᠠᠷ  ᠦᠶ᠎ᠡ‌‍ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠦ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂  ᠴᠢᠰᠣᠨ‌‍ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠵᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ  ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ  ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ  ᠪᠢᠰᠢ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠨ‌‍ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠵᠦ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃          3. ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠴᠠᠶᠢᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ   ᠢ  ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ  ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠵᠢᠨ‌ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠨ ᠴᠢᠰᠦ  ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ   ᠳᠤ  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ  ᠣᠷᠳᠣ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ︵ᠬᠡᠪ ‍ᠣᠨ‌‍ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ 7~8 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ︶ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠡᠶᠡᠷᠬᠦ ᠣᠷᠪᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ  ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ‌ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃          ᠡᠷᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡᠯ 90% ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢᠳᠠᠢ        ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠣᠯᠣᠭᠰᠨᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠵᠦ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡᠯ 90% ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ‌ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠠᠶᠣᠵᠦ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ‌‍ᠴᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ  ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ  ᠦᠬᠡᠢ  ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢ‌ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ  ᠴᠣ᠋  ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ‌ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃                              ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ        ᠲᠣᠰ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯᠳᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ  ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ‌‍ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠪᠣᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︔  ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠲᠤ᠂ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠣᠳᠥᠮ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠪᠣᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠦ  ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ‌‍ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
IE11 ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ