2018 — 2020 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018-06-29
      ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠮᠠᠯ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ 2018 — 2020 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ‌‍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠰᠦᠯ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ‍ᠤ‌ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ  ᠪᠠ  ᠳ᠋ᠠᠩ ᠵᠶ᠋ᠠᠷ‌ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃              2018 — 2020 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ  ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ︽ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ  ᠠᠪᠬᠤ᠂  ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ  ᠠᠪᠴᠤ  ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ  ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ᠂  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ  ᠠᠪᠴᠤ‌ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠤᠮᠬᠠᠳᠬᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃              ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ᠄              ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 11 ᠶᠡᠭᠡ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ22 ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ 49 ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃  ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ  ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ‍ᠤ‌ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ  ᠪᠠ  ᠳ᠋ᠠᠩ ᠵᠶ᠋ᠠᠷ‌ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃              ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ᠄              ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ  ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ  ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ  ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ᠂  ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ‌ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ  ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ  ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ  ᠢᠯᠡ  ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ  ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ  ᠪᠠ  ᠠᠩᠬᠢ  ᠲᠦᠷᠦᠯ᠂  ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠨᠤᠮᠧᠷ᠂  ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠡᠳᠦᠷ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃              ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ᠄              ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ‌‍ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ  ᠮᠠᠯ‌ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ  ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ  ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ᠪᠠ  ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ‌ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃              ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠄              ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠬᠴᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠴᠢᠮ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠢᠵᠢ  ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ‌ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ  ᠬᠦᠷᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠨᠢᠭᠡ  ᠢᠵᠢ  ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ  ᠭᠡᠵᠦ‌‍ᠲ᠋ᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠷᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠪᠠ  3  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠮᠠᠰᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃              ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠄              1.  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ  ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ  ᠠᠪᠬᠤ  ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ  ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ  ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ‌ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ  ᠭᠠᠭᠴᠠ  ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠤ   ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ‌ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ 5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ︔              2. ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ  ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ  ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ  ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ12 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ︔              3.100 ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠲᠷᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ‌ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂  ᠲᠤᠮᠤ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠳᠤᠵᠤ‌ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ  ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠵᠦ  ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋  ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ‌‍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ 15 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ︔              4.200 ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠠᠴᠠ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ  ᠲᠷᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ  ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ  25  ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠡᠴᠠ‌‍ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ︔              5. ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠲᠡᠭᠦᠭᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ 60  ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠡᠴᠠ‌‍ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ︔              6. ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ  ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ  ᠮᠠᠰᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ  ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ  ᠲᠦᠪ ᠤᠨ  ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ  ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ‌ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠰᠠ  20% ᠢᠶᠠᠷ  ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ‌ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ︔              7.  ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ  ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ  ᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠮᠠᠰᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  30% ᠠᠴᠠ  ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢ‌‍ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ  ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ᠂  ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ  ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠶᠢ  3  ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠡᠴᠠ‌‍ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ︔              8. ᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢ‌‍ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ‌ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ︔ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ  ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ‌‍ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ  50% ᠠᠴᠠ  ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ  ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃         ︵︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ︾ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ︶
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备16003084号-4号