ᠥᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠥᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠢ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠡᠡ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ
  
2018/3/5
   ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠣᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠥᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠡᠡ ᠡᠬᠦᠰᠴᠣ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠲᠣᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠬᠢᠷᠡᠯ ᠣᠴᠡᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠣᠰ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠥᠡᠳᠣᠷ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠬᠡᠡ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠥᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠢ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠡᠡ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠠᠳᠣ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃    ᠰᠢᠯᠥᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠯᠥᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠤ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠡᠶᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠴᠣᠴᠢᠮᠠᠭ ᠬᠥᠷᠣᠯᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠮᠥᠠ᠃ ᠥᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠲᠣᠩ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠰᠡ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠥᠬᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠶᠣᠮ᠃    ᠰᠢᠯᠥᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠠᠮ ᠬᠥᠷᠣᠯᠴᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠣᠯᠪᠡᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠪᠡ ᠠᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠰᠠᠯᠢᠰᠣᠳᠣ ᠪᠥᠷᠬᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠣᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠠ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠶᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠰᠥ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠲᠠᠶᠢᠭᠴᠢ ᠮᠥᠠ᠃ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠬᠡᠷ ᠪᠡ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠲᠠᠶᠢᠭᠴᠢ ᠥᠬᠡᠷ  ᠤᠨ ᠱᠥᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠰᠣ᠂ ᠴᠢᠰᠣ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠡᠯ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠪᠥᠷ ᠲᠣᠰ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠤ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠣᠩᠭᠤᠴᠡ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠂ ᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠪᠡ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠪᠣᠰᠣ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠮᠥᠠ᠃    ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠡ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠡ    ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠣ 40 — 41 ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠥᠰᠣ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠂ ᠴᠤᠭ ᠰᠥᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠨᠣᠵᠣᠭᠤᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠢᠳᠠᠰᠢᠠ ᠲᠣᠷᠡᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠣᠰᠣ ᠣᠣᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠨ᠎ᠡ᠃ 1 — 2   ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠢᠰᠣᠳᠣ ᠪᠥᠷᠬᠦᠬᠦᠯ᠂ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯ᠂ ᠪᠣᠶᠢᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠵᠠᠪᠡᠵᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠢ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠩ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠣᠯᠡᠶᠢᠵᠣ ᠬᠠᠪᠣᠳᠴᠣ ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠸᠠᠠᠳ᠋ᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠰᠣᠠ ᠴᠥᠪᠣᠷᠢᠬᠦᠣ ᠡᠬᠦᠰᠣᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠰᠣᠠ ᠴᠥᠪᠣᠷᠢᠬᠦᠣ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠥᠩᠬᠡᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠰᠢᠯ ︵ᠢᠯᠪᠣᠷᠡᠯ︶ ᠡᠬᠦᠰᠣᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠡᠰᠡ ᠲᠣᠭᠤᠷᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠲᠣᠭᠤᠷᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠳᠢᠮ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠣᠯᠡᠶᠢᠵᠣ ᠬᠠᠪᠣᠳᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠰᠣᠠ ᠴᠥᠪᠣᠷᠢᠬᠦᠣ ᠡᠬᠦᠰᠣᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠰᠣᠠ ᠴᠥᠪᠣᠷᠢᠬᠦᠣ  ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠥᠩᠬᠡᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠰᠢᠯ ᠡᠬᠦᠰᠴᠣ᠂ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠪ ︵ᠬᠤᠭᠵᠢᠷᠠᠣ︶ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ   ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠣᠭᠤᠷᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ︵ᠬᠤᠬᠢᠰᠣ︶ ᠨᠢ ᠣᠨᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠣ ᠥᠬᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠶᠣᠮ᠃    ᠲᠣᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠰᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠰᠣ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠥᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠪᠡ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠡ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠢᠡᠴᠣᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠥᠡᠳᠣ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠥᠬᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠥᠡᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠡ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠥᠷᠬᠦᠬᠦᠯ ᠪᠡ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠡ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠲᠤ ᠴᠠᠶᠢᠪᠣᠷ ᠪᠣᠶᠣ ᠰᠢᠷᠡᠪᠳᠣᠷ ᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠭᠠᠰᠣ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠣᠯᠪᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠣ᠂ ︽ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠪᠣᠳᠣ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡ︾ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠬᠡᠯᠡᠷᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠡᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃    ᠬᠤᠶᠡᠷ᠂ ᠣᠨᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ    ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠥᠢ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠡ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠡ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠥᠶᠡᠰ᠂ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠡ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠲᠥᠷᠬᠡᠡ ᠲᠡᠬᠡᠳᠣ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃    ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠥᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠣᠷᠳᠣ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠠᠢ ᠺᠡᠲ᠋ᠡᠷᠳᠣ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠥᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠥᠪᠣᠷᠢᠬᠡᠳᠣ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠠᠢ ᠠᠮᠠᠠ ᠤ ᠥᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠭᠠᠠ ᠣᠨᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠥᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠣᠷᠳᠣ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠠᠢ ᠺᠡᠲ᠋ᠡᠷᠳᠣ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠶᠡᠰ᠂ ᠠᠮᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠢᠰᠣᠳᠣ ᠪᠥᠷᠬᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠰᠢᠯ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠢᠰᠣᠳᠣ ᠪᠥᠷᠬᠦᠬᠦᠯ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠬᠦᠵᠢᠯ ᠡᠬᠦᠰᠣᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠡᠰᠡ ᠪᠥᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠤ ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠪᠢᠰᠣᠯ᠂ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠥᠷᠬᠦᠬᠦᠯ ᠪᠣᠯᠡᠩᠬᠢᠷᠳᠣᠬᠤ᠂ ᠪᠥᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠥᠡᠳᠣᠷᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠥᠬᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠥᠡᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃    ᠥᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠥᠪᠣᠷᠢᠬᠦᠣ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠠᠢ ᠠᠮᠠᠠ ᠤ ᠥᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠶᠡᠰ᠂ ᠠᠮᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠡ  ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠥᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠣᠷ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠣ ᠲᠣᠭᠤᠷᠡᠢ ᠪᠡ ᠲᠡᠯᠡᠩ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠴᠥᠬᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠳᠠᠬᠡᠡ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠢ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠪᠡ ᠥᠬᠦᠬᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠣᠯᠡᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠠ ᠪᠡ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭ᠃    ᠭᠤᠷᠪᠡ᠂ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ  1. ᠬᠢᠵᠢᠭ᠍ᠳᠣ ᠣᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠠᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠠ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃  2. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠣᠭᠰᠡᠡ ᠥᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠡᠡ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠡ ᠥᠶᠡᠰ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ᠃  3. ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠡᠬᠦᠰᠥᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠡᠷᠳᠡ᠂ ᠲᠥᠷᠬᠡᠡ᠂ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠲᠥᠷᠬᠡᠡ ᠲᠡᠬᠡᠳᠣ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠵᠢᠭ᠍ᠳᠣ ᠣᠷᠣᠠ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠡ᠂ ᠠᠯᠢ ᠲᠥᠷᠬᠡᠡ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠢᠭ  ᠢ ᠣᠰᠡᠳᠬᠠᠨ᠎ᠡ᠃  4. ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠢ 3% — 5% ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠶᠢᠳᠡᠮᠯᠢᠭ   ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ᠎ᠡ᠃  5. ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠴᠥᠬᠡᠡ ᠥᠶᠡᠰ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ  ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠬᠦᠷ ᠪᠡ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠭᠰᠡᠡ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠬᠤᠣᠷ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠡ᠂ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ  ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠭᠠᠷᠯᠡᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠡ ᠃  6. ᠰᠥᠷᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠡᠳᠣ ᠣᠷᠣᠠ ᠪᠡ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠲᠥᠷᠬᠡᠡ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠥᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠤ A᠂ O ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠩ ᠸᠠᠺᠼᠢᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠣ ᠸᠠᠺᠼᠢᠠ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃  7. ᠮᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠡ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  8. ᠲᠣᠰ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠲᠣᠰ ᠪᠥᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃
   
IE11 ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ