ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠨ   ᠢ  ᠤᠭᠲᠤᠨ᠎ᠠ

2018-01-24 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ201812293731828

ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ , ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ  ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ 《 ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠥᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮ 》 ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠬᠠᠶ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠥᠨ   ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ  ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠥᠨ 60 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠳᠣ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠥᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠥᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠨᠢ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ  ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠧᠩ     ᠥᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠷᠣᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃