ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠩ ᠼᠥᠨ ᠶᠣᠣ

2017-03-07 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ8
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ᠂1960 ᠣᠨ ᠣ 1ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠣ ᠲᠥᠷᠥᠵᠡᠢ᠃ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠲᠥᠮᠡᠳ ᠵᠡᠭᠥᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠣ ᠬᠥᠮᠥᠨ᠂ᠳᠡᠭᠡᠳᠥ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠲᠡᠢ᠂1981 ᠣᠨ ᠣ 2ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠣ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠨᠠᠮ ᠳᠣ ᠣᠷᠣᠵᠡᠢ᠂ᠣᠳᠣ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠳᠣᠰᠬᠣᠨ ᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠳᠣᠰᠬᠣᠨ ᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ (ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶᠢ ᠳᠡᠳᠭᠥᠬᠥ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ·ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠣᠨ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ)·ᠣᠰᠣᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠣᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ (ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠳᠣᠰᠬᠣᠨ ᠣ ᠣᠰᠣᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ)·ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ·ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ·ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠣᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠣ᠂ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ·ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠥ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ·ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ  ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ᠄ ᠺᠠᠩ ᠼᠦᠨ ᠶᠣᠣ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ 1960 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂   ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠲᠠᠢ᠂1976ᠣᠨ ᠤ 12ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂1981 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠨᠠᠮ   ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠪᠠ᠂ ᠣᠳᠣ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠲᠠ    ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋  ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ   ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1976.12—1983.08 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ   ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ 1983.08—1985.08 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠠᠠᠵᠵᠯᠳᠠᠡ  ᠤ ᠶᠠᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ 1985.08—1987.07 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ   ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ 1987.07—1992.12 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ  ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠺᠤᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 1992.12—1996.01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠠᠭ᠍ᠭᠠᠡ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠌ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ 1996.01—1999.04 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ   ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠠᠭ᠍ᠭᠠᠡ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠌ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ 1999.04—2001.09 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ 2001.09—2004.06 ᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ    ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠤᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ 2004.06—2007.03 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ 2007.03—2007.11 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠶᠣᠣ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ  ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠪᠠ 2007.11—2008.01 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠶᠣᠣ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ  ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ  ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠪᠠ 2008.01—2011.08 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠶᠣᠣ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ  ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ   ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠪᠠ 2011.08—2011.09 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ 2011.09—2014.12 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ   ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ  ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ 2014.12— ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠲᠠ   ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ