ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ

2018-01-08 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ20181492755997
ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ , ᠮᠸᠩ ᠨᠢᠦ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨᠭᠡᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠳ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨᠳᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠥᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠯᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 30 ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠡᠶ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠬᠡᠷ  ᠥᠨᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠵᠡᠢ ᠃ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠮᠸᠩ ᠨᠢᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ 100 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ  ᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠣᠷᠢᠨᠭᠡᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ 8 ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ 1 ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠲᠦ  ᠲᠡᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠯᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷ  ᠥᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠂ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ , ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠪᠥᠷᠢ ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠪᠡᠴᠢᠲᠡᠨ  ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠥᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋  ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠡᠶ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠦ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠ ᠃