ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠧ ᠰᠢᠶᠠᠩ

2017-03-07 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ


1

ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂1964ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡ᠂ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠣ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ  ᠲᠠᠢ᠃1985ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠂1985 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠣᠳᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

1᠂ ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠧ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠂  1964 ᠣᠨ  ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ 1985 ᠣᠨ  ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠂ 1985 ᠣᠨ  ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠨᠠᠮ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠪᠠ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ    ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ   ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ   ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠲᠥᠪ  ᠤᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ   ᠵᠢᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ   ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ  ᠲᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ   ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠤ ᠬᠤᠲᠠ   ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ   ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃
1985.07—1986.06 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ   ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ    ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃
1986.06—1993.09 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠢᠮ  ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ  ᠵᠢᠨ ᠺᠠᠲᠡᠷ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ  ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠱᠦᠵᠢ  ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ  ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
1993.09—1994.11 ᠬᠠᠢ ᠨᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ  ᠵᠢᠨ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ  ᠵᠢᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ   ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ   ᠵᠢᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ
1994.11—1997.11 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠤᠲᠠ   ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ︵ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ︶
1997.11—2000.10 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
2000.10—2002.12 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠱᠸᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ   ᠤᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
2002.12—2003.11 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠱᠸᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠤ ᠱᠦᠵᠢ
2003.11—2007.11 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ  ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ
2007.11—2010.09 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ  ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠱᠦᠵᠢ᠂
2010.09—2011.08 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ  ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
2011.08—2013.05 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠲᠥᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ  ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
2013.05—2015.04 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠮ   ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ   ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠠᠨᠧᠷᠬᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ︵ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠲᠠᠩᠭᠢᠮ ᠳᠡᠰ ︶
2015.04—2016.02 ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
2016.02— ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠤ ᠬᠤᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ