ᠪᠤᠢᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ

2017-12-12 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ


︵ 1984 ᠡᠣᠠ  ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ 31  ᠤ ᠠᠳᠣᠷ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠠ  ᠤ ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ

ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠪᠠᠠ᠋ ᠂ 2001

ᠡᠣᠠ  ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ 28  ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠠ  ᠤ ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ

ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ︽ ︿

ᠪᠤᠢᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ

ᠬᠠᠣᠯᠢ ﹀  ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ︾  ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠪᠠᠠ᠋ ︶

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ

ᠡᠣᠷᠣᠰᠢᠯ

ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠠ᠋

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋

ᠳᠣᠢᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ

ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠠ᠋ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ

ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠬᠦᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ

ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ

ᠡᠣᠷᠣᠰᠢᠯ

ᠪᠤᠢᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ

ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠣᠢᠮᠠᠠ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠪᠤᠢᠬᠦᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠮᠣᠢᠠ ᠃ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠡᠪ

ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠣᠠ ᠮᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠠᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ  ᠢ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠯᠧᠨᠢᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠵᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ

ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠦ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠢᠠ ᠪᠤᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠠ

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯ ᠮᠣᠢᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠡᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ

ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠳᠣᠢᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠣᠢᠠ ᠃ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ

ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠨᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠪᠤᠢᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ

ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠂

ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠠ ᠪᠤᠢᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠬᠦ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠴᠠᠴᠠᠭ᠍ᠯᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ  ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ

ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ

ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠣᠢᠮᠠᠠ  ᠤ ᠡᠵᠠᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦ ᠠᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠢᠯ  ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠂

ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠠ ᠪᠤᠢᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠬᠦ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠳᠣᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠣ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ  ᠢ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠤ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯ

 ᠢ ᠠᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠬᠤ  ᠳᠤ ᠴᠣᠢᠮ ᠠᠠᠰᠣᠷᠤ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢᠳᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯ  ᠢ ᠡᠣᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠠ ᠳᠠᠬᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠯᠣᠰ

ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠣᠠ ᠡᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠬᠢᠴᠠ  ᠳᠤ ᠠᠨᠠᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯ

ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠳᠣᠯ  ᠢ ᠨᠠᠩ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠪᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠣᠣᠠ  ᠢ ᠳᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ

ᠠᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠡᠣᠢᠨᠠᠠᠬᠦ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ︔ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠂

ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠪᠤᠢᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ  ᠢ ᠠᠷᠬᠡᠪᠰᠢ

ᠡᠣᠢᠯᠠᠮᠵᠢᠬᠡᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ︔ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠬᠢᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠤ  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠳᠠᠭ᠍ᠵᠢᠷᠠᠬᠦ ᠂ ᠳᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣᠵᠢᠯᠳᠠᠢ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠠᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠠ ᠂ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠤ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ

ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ  ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠪᠠᠠ

ᠡᠣᠢᠵᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ︔ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠪᠠᠠ᠋ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ

ᠳᠣᠢᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠠ

ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠪᠠᠠ᠋ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠳᠣᠢᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳᠠᠭ᠍  ᠢ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡᠠ᠋

ᠨᠣᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠪᠤᠢᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠣᠠ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ

 ᠤ ᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠩᠬᠦᠢ ᠡᠣᠢᠵᠠᠯ  ᠢ ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠣᠢᠵᠠᠯ  ᠢ ᠠᠰᠠᠷᠬᠦᠴᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠂ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠵᠠᠯ  ᠢ ᠴᠤ ᠠᠰᠠᠷᠬᠦᠴᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ

ᠳᠣᠢᠮᠠᠠ ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠣᠢᠮᠠᠠ ᠳᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠣᠠ

ᠡᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠯᠧᠨᠢᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠵᠠᠯ ᠂ ᠮᠠᠤ ᠽᠸ ᠳ᠋ᠣᠢᠩ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳ᠋ᠧᠩ

ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠫᠢᠩ ᠣᠠ ᠡᠣᠨᠣᠯ ᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠳᠠᠷᠣᠩᠭᠣᠢᠢᠯᠠᠬᠤ

ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠡᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ

ᠪᠤᠢᠬᠦᠢ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ  ᠢ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠳᠣᠢᠪᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ

ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠣᠠ ᠡᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠣᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠣᠠ

ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠣᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ

ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠣᠠ ᠡᠣᠶᠣᠠ  ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ  ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢ

ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠪᠠᠠ᠋ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠠ

ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠳᠣᠢᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠴᠠᠴᠠᠭ᠍ᠯᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ  ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠪᠠᠷ

ᠴᠠᠴᠠᠭ᠍ᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠡᠣᠷᠣᠠᠢᠢᠠᠠ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠣᠷᠬᠡᠭ᠍ ᠂ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ

ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠤ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠠ᠋ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠠ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

《ᠪᠤᠢᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ 》ᠪᠤᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ  ᠳᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ

ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠪᠤᠢᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠢᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠠ

ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠳᠣᠢᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠂

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠢᠧᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠪᠤᠢᠬᠦᠠ ᠴᠣᠢᠮ ᠪᠤᠢᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ

ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠰᠠᠯᠣᠰᠢ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠬᠡᠰᠠᠭ᠍ ᠮᠣᠢᠠ ᠃

ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠠᠷᠬᠡᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠢᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠠᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠣᠢᠪᠯᠠᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠶᠣᠰᠣᠠ  ᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ  ᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠣᠢᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠣᠠ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠠᠭ᠍ ᠳᠤ

ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠮᠠᠳᠠᠯ  ᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠂

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠂ ᠳᠣᠰ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠠ᠋ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ  ᠳᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠣᠠ

ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ

ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ  ᠣᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠂ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠳᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠠ

ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠢᠧᠤ ᠢᠢᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠰᠢᠶᠠᠠ

ᠪᠤᠢᠬᠦᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠠ

ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠢᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠠᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ

ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ  ᠶᠢ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠠ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠣᠢᠮᠠᠠ  ᠢ ᠡᠣᠳᠣᠷᠢᠣᠠᠴᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ

ᠳᠣᠢᠪᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠣᠠ ᠡᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠡᠴᠠ ᠵᠣᠢᠷᠢᠴᠠᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠣᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠣᠰ

ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢ

ᠳᠣᠢᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠬᠦ ᠡᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠠᠠᠮᠢᠳᠣᠯᠢᠭ ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠠᠪᠬᠤ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ  ᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ ᠂

ᠬᠦ᠋ᠢᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠠᠰᠢᠭ ᠵᠢᠠᠠ ᠳᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ

ᠳᠠᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠣᠠ  ᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ

ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠣᠢᠮᠠᠠ  ᠤ ᠠᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠣᠠ ᠠᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠵᠢᠠᠷ

ᠳᠠᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠠᠭ᠍ ᠡᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ  ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠢᠬᠦᠢ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠣᠠ ᠡᠣᠶᠣᠠ  ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ  ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ

ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠣᠢᠮᠠᠠ  ᠤ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠣᠠ ᠡᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ

ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠳᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠰᠢᠭ ᠳᠣᠰᠠ ᠵᠢ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠂

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠬᠦᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ  ᠢ ᠠᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠢᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠠᠠ

ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠠ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠤ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ

ᠵᠢ ᠳᠣᠢᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ

ᠣᠠ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠠ ᠪᠤᠢᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠬᠦ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠳᠣᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠤ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃ ᠠᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠢ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠠ᠋ ᠳᠠᠷᠣᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠪᠤᠢᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ  ᠢ ᠡᠪᠳᠠᠬᠦ ᠪᠠᠠ᠋

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠡᠯᠠ

ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣᠠ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠣᠠᠬᠠᠯ

ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠦ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠢᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠠᠢᠷᠬᠡᠠ  ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ

ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠᠠ᠋ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣᠠ ᠪᠤᠢᠯᠬᠦᠮ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠠ ᠂ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠠᠢᠷᠬᠡᠠ  ᠢ

ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠢᠳᠣᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠡᠣᠢᠯᠤ ᠰᠢᠳᠣᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠠᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠢᠳᠣᠬᠦ

ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠠᠢᠷᠬᠡᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠡᠣᠢᠯᠤ ᠰᠢᠳᠣᠬᠦ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠠᠢᠷᠬᠡᠠ  ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠃

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠠ  ᠤ ᠬᠡᠪ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠡᠠ ᠴᠤ ᠬᠡᠣᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠠ  ᠢ ᠠᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠠ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣᠠ ᠠᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮ  ᠢ ᠡᠪᠳᠠᠬᠦ ᠂ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ

ᠠᠢᠷᠬᠡᠠ  ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠠ ᠠᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠣᠠ

ᠲᠣᠢᠷᠢᠮ  ᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠃

ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠠ  ᠤ ᠪᠤᠢᠯᠬᠦᠮ ᠪᠠᠠ᠋ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠠ  ᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ

ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠠ᠋

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠠᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠣ ᠳᠣᠢᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠣᠨ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ  ᠢ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠬᠦ ᠪᠤᠢᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠣᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ

ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠠᠠ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠᠯᠢ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠠᠠ᠋

ᠬᠣᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠠᠷᠪᠠᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠨᠠᠷᠠᠢᠢᠳᠣᠯ  ᠢ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠨᠠᠷᠠᠢᠢᠳᠣᠯ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠢᠢᠳᠣᠯ ᠂

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠠᠷᠪᠠᠠ ᠳᠣᠢᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ

ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ  ᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠢᠢᠳᠣᠯ  ᠢ  ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ

ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢᠬᠦᠢ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ

 ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢᠬᠦᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠠᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠴᠠᠣᠠ ᠵᠣᠢᠪᠳᠠᠵᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠂

ᠬᠠᠣᠯᠢ  ᠪᠡᠷ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠵᠣᠢᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠᠳᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠂

ᠬᠠᠣᠯᠢ  ᠳᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠣᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ  ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠᠳᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ

ᠬᠣᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ  ᠳᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮ  ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ  ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠨᠠᠬᠡᠷ ᠬᠠᠰᠣᠬᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠢᠴᠢᠷ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠴᠠᠣᠠ ᠵᠣᠢᠪᠳᠠᠵᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ  ᠳᠤ

ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠣᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠳᠠᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠵᠣᠢᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠠᠠᠷᠪᠠᠠ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠢᠧᠤ ᠂

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ

ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ

ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠲᠣᠰ ᠱᠠᠲᠤᠨ  ᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠠᠵᠢᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠣᠰ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ

ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ  ᠤ ᠳᠠᠬᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠠ  ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠣᠰ ᠱᠠᠳᠣᠠ

 ᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠠᠵᠢᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠳᠣᠠ ᠪᠤᠢᠬᠦᠠ

ᠴᠣᠢᠮ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠡᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ

ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠢᠠ ᠂ ᠴᠣᠢᠮ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠂

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ

ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠠᠷᠪᠠᠠ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ

ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠣᠣᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠣᠵᠤ

ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠳᠣᠭᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ

ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠ ᠪᠣᠰᠣᠳ

ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠣ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠡᠵᠠᠯᠠᠬᠦ ᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ  ᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ  ᠪᠠᠷ

ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ  ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠣᠵᠢ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠂ ᠰᠢᠭᠣᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ

ᠬᠣᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ

ᠪᠤᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠣᠨ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ

ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋

ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠢᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ

ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠠᠢᠷᠬᠡᠠ ᠠᠷᠬᠢᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠳ᠋ ᠠᠷᠬᠢᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠠᠠᠷᠪᠠᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ

ᠵᠧᠤ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠢᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠠᠢᠷᠬᠡᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ

ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠳᠣᠠ  ᠤ

ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠨ  ᠨᠠᠷ ᠣᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠰ ᠪᠠᠠ᠋ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠰ  ᠢ ᠵᠣᠢᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ

ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠳᠣᠠ  ᠳᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ  ᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ

ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ  ᠤ

ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠪᠠᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠳᠣᠠ  ᠤ ᠠᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰ ᠠᠷᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠠᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠢᠴᠢᠷ ᠣᠠ ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠣᠣᠠ ᠣᠠ

ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠᠠ᠋ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ

ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠰ  ᠢ ᠵᠣᠢᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋

ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ

ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠂ ᠠᠠᠵᠤ

ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠪᠠᠠ᠋ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠪᠠᠠ᠋

ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠢ ᠃ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ

ᠪᠠᠠ᠋ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ

ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠵᠣᠢᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠣᠠ ᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠪᠠᠠ᠋

ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠂ ᠰᠢᠭᠣᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ

ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠵᠣᠢᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ  ᠤ

ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠣᠠ ᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠳᠠᠬᠦᠠ  ᠢ ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ

ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ

ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠬᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠂ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠂

ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠠ᠋ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ

ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

 ᠳᠤ ᠪᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠵᠣᠢᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠠ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠪᠠᠠ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ︔ ᠳᠣᠰ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠯᠢᠶᠠᠠ

ᠠᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠠ ᠠᠳᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠬᠢᠯᠠᠠ ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠠᠳᠣᠷ ᠣᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠳᠠ ᠡᠣᠢᠭ᠍ᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠬᠣᠷᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠠᠬᠦᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨᠳᠣᠰ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠣᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠂ ᠳᠣᠰ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠡᠯᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ

 ᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︔ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠡᠯᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋  ᠪᠠᠷ

ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠠ ᠠᠬᠦᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ

ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠡᠯᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠣᠷᠢᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ

ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠣ

ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢᠬᠡᠨ

ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦ᠋ᠭᠡᠳ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠪᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ

ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠠᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠠᠯᠰᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠᠠ᠋ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠰ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ

ᠡᠣᠢᠵᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠪᠤᠢᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠰ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ

ᠣᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠣᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂

ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠰᠠᠳᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠣᠷᠢᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ

ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠠᠠᠵᠢᠯ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠣᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠨ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠠᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠠᠯᠰᠠᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ

ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠠᠯᠰᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠪᠤᠢᠬᠡᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠣᠰᠬᠣᠠ

ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠠ ᠠᠠᠮᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠯᠰᠠᠵᠤ

ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠣᠷᠢᠠ ᠳᠣᠢᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠴᠠᠷᠢᠭ᠍  ᠣᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠪᠠᠠ᠋ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ

ᠵᠢᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠂ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠢᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠬᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠂

ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣᠠ ᠠᠠᠮᠣᠷ ᠳᠣᠢᠪᠰᠢᠠ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠴᠠᠷᠢᠭ᠍ ᠠᠠᠩᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠣᠷᠢᠠ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ  ᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠣᠰ

ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠂ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ

ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠴᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠂ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠳᠣᠢᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ

ᠣᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠳᠠᠢ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ  ᠢ ᠡᠣᠢᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠷᠬᠡ

ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠣᠷᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ  ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ  ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠢᠳᠠᠯ ᠣᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂

ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠠ᠋ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠢ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠴᠠ ᠵᠢ ᠵᠣᠢᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ

ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠣᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠨᠠᠢᠢᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢ

ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯ  ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠ ᠵᠢᠠ

ᠡᠣᠢᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠣᠷᠢᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ  ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠂ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠵᠢᠠᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠂ ᠡᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠬᠦ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠂ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠮᠣᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠢ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠᠠ᠋ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠠ  ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠᠠ᠋

ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ  ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠠᠬᠦ ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠠᠠ᠋

ᠡᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ  ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ  ᠢ ᠡᠪᠳᠠᠠ ᠡᠣᠢ ᠮᠣᠳᠤ ᠵᠢ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠣᠷᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠢᠶᠡᠨ

ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠳᠣᠢᠯᠣᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ  ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ

ᠠᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠣᠷᠢ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ  ᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠣᠰ

ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠣᠠ ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠣᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ  ᠢ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠂ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯᠠᠰ  ᠢ ᠡᠣᠢᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ

ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠣᠴᠢᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠠᠠᠵᠢᠯ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ  ᠢ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠣᠴᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠨᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ

ᠣᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠠᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠠᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠣᠢᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂

ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠢᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠪᠤᠭᠣᠮᠳᠠ ᠭᠠᠷᠠᠮ

ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠳᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠣᠠ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠢᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠢᠵᠤ

ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠠᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ  ᠤ

ᠠᠠᠵᠢᠯᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠲᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠳ᠋ᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠣᠴᠢᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠠᠲᠤᠨ  ᠣ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ

ᠬᠡᠰᠠᠭ᠍ ᠮᠣᠢᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠢ ᠃ ᠡᠣᠯᠣᠰ

ᠣᠠ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯ ᠣᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ

ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠣᠢᠮ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ

ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠠ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠬᠦ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠨᠢ ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ

ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠡᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ  ᠢ

ᠬᠦ᠋ᠢᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠰᠣᠪ ᠣᠠ

ᠵᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠣᠢᠩᠬᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠢᠰᠣᠪ ᠣᠠ

ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠣᠠ ᠡᠵᠠᠯᠠᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ  ᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠢᠯᠠᠬᠦᠤ

ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠰᠣᠪ  ᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠵᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠠᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠣᠴᠢᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ  ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠂ ᠳᠣᠰ

ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠢ ᠡᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠠ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠣᠨ  ᠢᠶᠠᠨ

ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠣᠠ ᠵᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠨᠣᠢᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠠ᠋

ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠨᠣᠢᠬᠦᠪᠤᠷᠢ

ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠠ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ  ᠢ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠤ

ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ︔ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠠ᠋

ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ  ᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠂ ᠰᠢᠭᠣᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠳᠣᠠ  ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠢᠣᠢᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠭᠣᠴᠢᠠ ᠳᠣᠢᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ

ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠢᠣᠢᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠩᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠠ᠋ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠯᠳᠣᠷᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠣᠣᠠ

ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠣᠣᠠ

ᠳᠤ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠡᠣᠢᠵᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠠ᠋ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠳᠠᠢ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠵᠢ

 ᠨᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠩᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠥ ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠳᠣᠷᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠂

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠂ ᠰᠢᠭᠣᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠳᠣᠠ  ᠳᠤ

ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠵᠣᠢᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠭᠣᠴᠢᠠ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ

ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠪᠠᠠ᠋ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ

ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ᠋

ᠵᠢᠠ ᠠᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠣᠴᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠴᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ ᠂

ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡᠠ᠋᠂

ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠪᠤᠢᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠂

ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠠᠷᠬᠢᠯᠠᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠠᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠬᠦ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠬᠦ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠠ᠋

ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠠᠯᠰᠠᠬᠦ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ  ᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠣᠴᠢᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠢ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂

ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠡᠣᠢᠯᠤ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠢ ᠠᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢ ᠠᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠢᠰᠣᠠ ᠵᠢᠯ

ᠣᠠ ᠠᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠢ ᠳᠣᠢᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠩ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠷ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋

ᠵᠢᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠢ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯ

ᠣᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ  ᠪᠠᠷ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠠᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ

ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ

ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ  ᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠳᠠᠢ ᠂

ᠳᠠᠷᠬᠠᠠ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠠᠠᠭᠣᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ

 ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠵᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢᠠ ᠮᠣᠢᠩᠬᠦ ᠡᠣᠯᠭᠣᠬᠤ

 ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠠᠯᠪᠠᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠬᠢᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮ

ᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ ᠳᠠᠬᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠠᠷᠬᠢᠯᠠᠬᠦ

ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢᠠ ᠮᠣᠢᠩᠬᠦ ᠵᠢ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠡᠴᠠ

ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠨᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠠᠳ᠋

ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠨᠣᠢᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠡᠣᠢᠭ᠍ᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠠᠯᠰᠠᠬᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ( ᠠᠠᠩᠬᠢ ) ᠪᠠᠠ᠋

ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ  ᠨᠢ ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ ᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠠᠷ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠬᠦ ᠪᠤᠢᠬᠡᠣᠠ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠡᠯᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ︔ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ

ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠠᠠᠩᠬᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠠᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠬᠢᠯᠠᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ  ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠡᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂

ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠯᠢᠭ᠍ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠳᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠳᠣᠠ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠠᠷ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭ᠍ᠳᠠᠬᠦᠠ  ᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠠ ᠡᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠠ᠋

ᠬᠡᠪᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠭᠣᠴᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠢᠬᠦᠢ

ᠡᠣᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠡᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠯᠠᠯ ᠂ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠂ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠂ ᠺᠢᠨᠦ ᠂ ᠳᠧᠯᠧᠢᠰ

ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ  ᠢ ᠡᠣᠢᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠠ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠍ᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠠ

ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠠ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠣᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢ

ᠳᠣᠢᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠢᠴᠢᠷ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠠᠣᠬᠡᠠ᠋ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠠ ᠨᠣᠮ

ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠂ ᠠᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠬᠦ ᠂ ᠡᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠬᠤ  ᠪᠠᠷ

ᠳᠠᠮᠵᠢᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠠᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠡᠣᠢᠵᠠᠮᠵᠢ ᠂ ᠠᠷᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠂ ᠳᠠᠣᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠂ ᠳᠠᠣᠬᠡᠠ᠋

ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠨᠠᠠᠳᠢᠠ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠠ᠋ ᠳᠠᠣᠬᠡᠠ᠋ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠡᠣᠢᠪ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠠᠭ᠍ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ

ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠣᠢᠯᠣᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡᠠ᠋  ᠶᠢ ᠡᠣᠢᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ

ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠳᠣᠢᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠣᠢᠴᠢᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠮ ᠠᠮᠨᠠᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠠᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ  ᠢ

ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠣᠢᠯᠣᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠠᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠳᠤ ᠡᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠠ ᠡᠮ

ᠠᠮᠨᠠᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠡᠮ ᠠᠮᠨᠠᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠂ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠣᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ  ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠠᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠠᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠠ᠋ ᠠᠬᠡᠠ᠋

ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠣᠠ

ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ  ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠣᠢᠴᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ  ᠢ ᠡᠣᠢᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ

ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠠ  ᠢ ᠡᠣᠢᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠣᠢᠮᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠣᠠ  ᠢ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠣᠢᠴᠢᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ

ᠡᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠠᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ

ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠡᠣᠢᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠢᠧᠤ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ

ᠡᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠠᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ

ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠣᠢᠴᠢᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ  ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠭᠣᠯ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠠ ᠠᠠᠮᠠ ᠵᠢ

ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠣᠢᠴᠢᠠ ᠳᠣᠢᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ

ᠳᠣᠢᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠠᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠠ᠋ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠳᠣᠢᠷᠣᠬᠦᠯᠵᠤ ᠳᠣᠷᠨᠢᠭᠣᠠ ᠡᠣᠢᠰᠬᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠂

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠠ ᠠᠠᠮᠠ ᠵᠢᠠ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢ ᠳᠠᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ  ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠂ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠢ

ᠡᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠠᠠᠪᠬᠤ ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠣᠢᠴᠢᠠ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠠᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠴᠢᠠ ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ ᠪᠠᠠ᠋ ᠠᠠᠮᠢ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠷᠴᠢᠠ

ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠠᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠠ ᠠᠠᠮᠠ ᠂ ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠣᠷᠴᠢᠠ ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ ᠣᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠣᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠣᠢᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠣᠨ

ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠠ᠋ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ

ᠳᠣᠢᠴᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ

ᠣᠠ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠠ᠋ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠪᠠᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ

ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠪᠠᠠ᠋ ᠳᠠᠬᠦᠠ  ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ

ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠰᠢᠬᠦᠠ ᠳᠠᠰᠣᠯᠬᠤ ᠠᠠᠵᠢᠯ  ᠨᠢ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠠ᠋ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ

ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ

ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠠᠵᠢᠯ  ᠨᠢ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠠ᠋ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ

ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠠ᠋

ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠠ᠋ ᠠᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠰ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠳᠣᠢᠴᠢᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ

ᠣᠠ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠠ᠋ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ

ᠡᠣᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ

ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠡᠯᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠠ

ᠮᠠᠳᠠᠳᠠᠭ᠍ ᠠᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ  ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ  ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃ ᠵᠠᠷᠭᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠠ  ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠡᠯᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠬᠦᠠ

 ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠡᠣᠢᠭ᠍ᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ  ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ

ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠂ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠣᠠ

ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠠᠢᠷᠬᠡᠠ  ᠳᠤ

ᠴᠣᠢᠮ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠡᠯᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠵᠠᠷᠭᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋

ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠳᠣᠢᠴᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ

ᠣᠠᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ

ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠢ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠳᠣᠢᠮᠠᠠ ᠳᠠᠢ ᠪᠤᠢᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠳᠠ  ᠨᠠᠷ ᠣᠠ ᠠᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠢᠯ  ᠢ

ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠴᠠᠣᠠ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠠᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ

ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠥᠴᠢ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ  ᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠤ

ᠡᠣᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠡᠯᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ  ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠣᠣᠠ

ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠡᠯᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ

ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠂ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠣᠣᠠ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠᠠ ᠡᠣᠢᠬᠡᠠ᠋

ᠬᠡᠯᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠬᠦ ᠵᠢᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠂ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ

ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠯᠢᠭ᠍ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠴᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠠᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ

ᠠᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠡᠣᠢᠬᠡᠠ᠋

ᠬᠡᠯᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠢᠢᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠣᠠ  ᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠬᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠳᠠᠪᠢᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠳᠣᠢᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ  ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂

ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠂ ᠠᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ  ᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ

ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ  ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠠᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠳᠠᠢ

ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠴᠠᠣᠠ ᠵᠣᠢᠪᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠠ  ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ

ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠠᠢᠷᠬᠡᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ  ᠳᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠠᠢᠷᠬᠡᠠ  ᠤ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠠᠠ ᠠᠳ᠋ᠯᠠᠬᠦ ᠵᠢ

ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠳᠠᠠ  ᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠠᠢᠷᠬᠡᠠ  ᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠᠬᠦᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ

ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠣᠢᠮᠠᠠ  ᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂

ᠬᠦ᠋ᠢᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ  ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ  ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ  ᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠ

ᠵᠢᠠ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠣᠷᠠᠯ  ᠢ ᠠᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ

ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠠᠢᠷᠬᠡᠠ  ᠳᠤ ᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠡᠣᠷᠣᠠᠴᠢ ᠡᠣᠢᠵᠠᠯ ᠂ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ

ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠳᠣᠢᠮᠠᠠ  ᠳᠤ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠠᠢᠳᠠᠬᠡᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠡᠯᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠭ᠍

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠪᠠᠠ᠋ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ

ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠪᠤᠢᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠬᠦᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠳᠣᠢᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠂ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠂ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ

 ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠪᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠰᠣᠳᠣᠯᠵᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠳᠤ  ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠣᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠂ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠂

ᠮᠣᠢᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ᠋ ᠂ ᠠᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂

ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠧᠬᠡᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠂ ᠠᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋

ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠠ ᠳᠣᠢᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠬᠦ  ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠳᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠣ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠠ ᠬᠢᠠ  ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ

ᠬᠦ᠋ᠢᠳᠣᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠣᠠᠴᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ

ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ

ᠣᠠ ᠡᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠳᠣᠢᠯᠣᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠣᠠ

ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠠᠬᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ

ᠵᠣᠢᠢᠯᠠᠰ  ᠢ ᠵᠣᠢᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ  ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠠ

ᠪᠠᠯᠠ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠣ ᠪᠠᠯᠠ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠪᠢ ᠵᠢᠠ ᠵᠢᠩ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ

ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠠ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠪᠢ ᠵᠢᠠ ᠵᠢᠩ  ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ  ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠍ᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠠ

ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ

ᠵᠢᠠᠷ ᠠᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠣᠢᠩᠬᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ

ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠠ ᠳᠠᠳᠠᠠ  ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠣᠢᠩᠬᠦ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠯᠳᠣᠷᠢᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠡᠣᠢᠵᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠬᠡᠠ  ᠤ

ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠯ ᠣᠠ

ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠳᠣᠢᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠬᠡᠠ  ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ ᠳᠠᠢ

ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ

ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ  ᠢ ᠵᠣᠢᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ  ᠪᠠᠷ

ᠰᠢᠯᠵᠢᠠ ᠡᠣᠴᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠠᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ  ᠪᠠᠷ ᠬᠦ᠋ᠢᠳᠣᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠵᠣᠢᠢᠯᠠᠰ  ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ  ᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠠ  ᠤ ᠂ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠳᠣᠢᠬᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠣᠷ᠎ᠠ

ᠮᠠᠷᠬᠡᠰᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠂ ᠵᠣᠭᠣᠰᠣᠠ  ᠤ

ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠷᠣᠩᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ  ᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ ᠮᠣᠢᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ  ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠬᠦ ᠠᠷᠴᠢᠮ ᠵᠢᠠᠠ

ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠣᠢᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ  ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ

ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦ᠋ᠢᠷᠣᠩᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ

 ᠤ ᠠᠠᠵᠤ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ ᠨᠠᠢᠢᠴᠠᠬᠦ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ

ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠵᠣᠢᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠ

ᠮᠣᠢᠩᠬᠦᠠ  ᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ

ᠳᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋  ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠍ᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ

ᠣᠠ ᠵᠣᠢᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠣᠢᠩᠬᠦᠠ  ᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠠᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠂ ᠮᠣᠢᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ᠋᠂

ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠠᠵᠤ

ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠬᠦᠣᠠᠬᠦ  ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠠᠠᠵᠤ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠣᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠴᠠ

ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠳᠤ ᠡᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠠ

ᠢᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠂ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠣᠠ

ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠳᠤ ᠡᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠳᠣᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠣᠠᠴᠤ

ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠠᠪᠢ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠣᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠣᠢᠩᠬᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠵᠤ ᠂ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ

ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ  ᠢ  ᠨᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠣᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠣᠢᠩᠬᠦ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷ ᠴᠠᠭ

ᠣᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢᠠ ᠵᠣᠭᠣᠰ  ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠᠠ᠋ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠢᠴᠢᠷ ᠴᠤ ᠬᠡᠣᠠ ᠬᠠᠰᠣᠵᠤ ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠ

ᠡᠴᠠ  ᠨᠢ ᠠᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠂ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠬᠡᠪ ᠶᠣᠰᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠰᠣᠪ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ  ᠨᠢ ᠡᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠃

ᠵᠢᠷᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠠᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ  ᠤ

ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ

ᠣᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠮ ᠠᠮᠨᠠᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠂

ᠮᠣᠢᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ᠋ ᠂ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠳᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠠᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠠ

ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ

ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ

ᠡᠣᠢᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠠ ᠂ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭᠣᠯᠢᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠭ᠍ᠳᠠᠬᠦᠠ  ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ  ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠠ

ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠳᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠣᠨ ᠡᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠍ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠡᠴᠠ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠡᠣᠯᠭᠣᠬᠤ

ᠠᠷᠴᠢᠮ ᠵᠢᠠᠠ ᠠᠠᠯᠬᠣᠮ ᠠᠠᠯᠬᠣᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠩ ᠣᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠳᠠᠢ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ

ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠡᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠂ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠣᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠳᠠᠢ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠡᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠂

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠳᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠳᠠᠢ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ

ᠡᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠵᠢᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠣᠢᠩᠬᠦᠠ  ᠤ ᠡᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠠ

ᠨᠠᠮᠠᠭ᠍ᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ

ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣᠠ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠳᠣᠢᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠬᠦ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠵᠣᠢᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠠᠠᠯᠬᠣᠮ ᠠᠠᠯᠬᠣᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ᠂

ᠮᠣᠢᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ᠋ ᠂ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠂ ᠡᠣᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ ᠵᠢᠠᠠ

ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠰᠣᠠ ᠠᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠨᠧᠷᠬᠢ ᠵᠢᠠ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ

ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠠ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠎ᠠ ︔ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ

ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠠᠠ ᠵᠣᠢᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠠ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠠᠠᠵᠤ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠂ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ  ᠤ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ

ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠰᠠᠬᠦ ᠳᠠᠧᠠᠷ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠡᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠣᠠ

ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠭ᠍ᠳᠠᠬᠦᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠳᠣᠢᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ

ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠠᠢ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠂

ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠪᠬᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯ

ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ

ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠂ ᠠᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠣᠠ

ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠠ ᠠᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠢᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ

ᠳᠤ ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠰᠢᠭ ᠳᠣᠰᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ

ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠᠠ᠋ ᠠᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠠᠠ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ

 ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠢᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠡᠣᠢᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠯ ᠡᠣᠢᠵᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠠᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠡᠣᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠠ ᠂ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ

ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠳᠣᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠣᠠᠴᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠮᠢ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢ ᠳᠠᠩᠴᠠᠬᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠡᠣᠷᠴᠢᠠ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ

ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯᠠᠰ  ᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠤ

ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠪᠠᠠ᠋ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠣᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ  ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠤ

ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠨᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠤ ᠠᠠᠮᠢ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢ

ᠳᠠᠩᠴᠠᠬᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠡᠣᠷᠴᠢᠠ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠡᠣᠢᠵᠠᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠠᠠᠰᠢᠭ ᠳᠣᠰᠠ ᠵᠢᠠ ᠨᠣᠢᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠡᠣᠢᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠᠠ᠋ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢᠳᠣᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠠ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠠᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠴᠢᠠ ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠠᠮᠢ ᠠᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ

ᠡᠣᠷᠴᠢᠠ ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠢ

ᠰᠠᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠢ ᠃

ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠠᠠᠵᠢᠯ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠣᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠨ

ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠠ ᠠᠯᠰᠠᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠰ  ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠠᠯᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ

ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠠᠠᠵᠢᠯ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ ᠣᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠨ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠤ ᠂ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠂ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠳᠠᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠂ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ

ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ  ᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠠ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ

ᠬᠦ᠋ᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠵᠣᠢᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ  ᠪᠠᠷ

ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ

ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠃

ᠵᠢᠷᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠳᠣᠠ

 ᠨᠢ ᠠᠳ᠋ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠮᠣᠢᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ᠋᠂ ᠠᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠦ

ᠠᠷᠴᠢᠮ ᠵᠢᠠᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠠ ᠠᠠᠮᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠠᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠣᠢᠢᠴᠠ ᠳᠣᠢᠷᠬᠡᠠ

ᠵᠢᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠠ  ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠨᠠᠬᠡᠯᠢᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ  ᠳᠤ ᠬᠦ᠋ᠢᠷᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ

 ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠣᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ

ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ  ᠢ ᠡᠣᠢᠯᠠᠮᠵᠢᠬᠡᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ︔ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠴᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠳᠣᠭᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠂ ᠠᠮᠴᠢ ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ

ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠠᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ  ᠢ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ  ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠠᠠᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ

ᠡᠣᠯᠭᠣᠮᠵᠢ ᠵᠢᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠᠠ  ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ

ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠠ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠍ᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠠ ᠶᠢᠰᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠣᠠ

ᠠᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠢ ᠳᠣᠢᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠠ᠋ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠰ  ᠢ

ᠳᠣᠢᠷᠬᠡᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠣᠢᠮᠠᠠ  ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ

ᠡᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠳᠠᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢ ᠠᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠳᠤ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠠᠠᠩᠬᠢ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ ᠠᠠᠩᠬᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ

 ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠣᠠ  ᠢ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠠᠯᠰᠠᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠠ ᠠᠯᠰᠠᠬᠦ ᠵᠢᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ

ᠠᠯᠰᠠᠵᠤ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠠ᠋

ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠠᠯᠰᠠᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠠᠯᠰᠠᠠ ᠠᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠠ᠋ ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ  ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ  ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠂

ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠠ ᠠᠠᠮᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠠᠯᠰᠠᠠ

ᠠᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠣᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠡᠣᠢᠵᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠳᠣᠠ

ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠨᠣᠭᠣᠣᠠ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠠ ᠬᠡᠷ ᠪᠤᠢᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠵᠤ

ᠠᠠᠬᠣᠢ  ᠨᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠳᠠᠢ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ

ᠳᠠᠬᠦᠰᠬᠡᠬᠦ  ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠳᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠳᠤ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠩ ᠣᠠ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠳᠤ

ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠠᠠᠩᠬᠢ ᠠᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠂ ᠴᠣᠢᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠣᠠ  ᠢ ᠠᠯᠰᠠᠠ ᠠᠠᠪᠴᠤ

ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠬᠦ᠋ᠢᠷᠳᠠᠬᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ

ᠨᠦ᠋ᠭᠥᠳ  ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠡᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ

ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠣᠢᠬᠦᠴᠠᠯ  ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠢᠴᠠᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠣᠠ

ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠤ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠳᠤ ᠡᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠵᠢᠭᠠᠠ

ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ  ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠠ  ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠣᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠡᠣᠢᠵᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ

ᠨᠣᠬᠦᠣᠠ ᠣᠠ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠳᠣᠢᠮᠠᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠬᠦ᠋ᠢᠮᠣᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ

ᠪᠠᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ᠋ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢᠬᠦᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠵᠢ

ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠡᠣᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢᠯᠣᠭ᠍ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ

ᠳᠠᠯᠠᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠣᠢᠷᠤ ᠵᠢᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠣᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠬᠦᠠ  ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ

ᠪᠤᠢᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠢᠴᠢᠷ  ᠨᠢ ᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠣᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ  ᠪᠡᠨ ᠳᠣᠰ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠵᠢᠠ ᠳᠣᠰᠠᠳᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ  ᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠂ ᠳᠣᠢᠷᠢᠮ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ

ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠢ ᠃

ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ ᠂ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ

ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠂ ᠰᠢᠭᠣᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ

ᠳᠠᠬᠦᠠ  ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠢ ᠡᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠠ ᠳᠣᠰ

ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠠ ᠳᠣᠢᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠣᠰ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠢ ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠠᠠᠷᠠᠣᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢᠣᠠ

ᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠠ᠋ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠣᠠ 1984 ᠡᠣᠠ  ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠬᠢᠯᠠᠠ

ᠬᠡᠷᠠᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃