ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠵᠣᠣᠠ

2017-11-11 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ


ᠮᠠᠠ  ᠣ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠡᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠣᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠡᠣᠷᠣᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠡᠣᠢᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠬ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠠ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ︽ ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠵᠣᠣᠠ ︾ ᠬᠡᠳᠠᠢᠠ᠋ ᠃ ᠴᠠᠰᠣ ᠬᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ  ᠢ ᠲᠠᠷᠣᠵᠣ ᠭᠦ᠋ᠢᠷᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠠ  ᠣ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ  ᠣ ᠠᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠬᠣ ᠠᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡᠰᠴᠣ ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠨᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠬᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠳᠣᠯ  ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠠᠣᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠯᠣᠠᠢᠠ᠋ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠣ ᠡᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠠ ᠡᠴᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠣᠢᠷᠣᠢᠠ᠋ ᠠᠢᠳᠠᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠂ ᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠣ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠳᠣᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠣ ᠳ᠋ᠣ ᠴᠣ ᠭᠦ᠋ᠢᠴᠢᠷᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠣᠢᠷᠣᠢᠠ᠋ ᠭᠦ᠋ᠢᠯᠳᠠᠵᠣ ᠂ ᠡᠣᠢᠯᠪᠠᠷᠣᠬᠡᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠲᠠᠬᠣᠯ ᠠᠭᠦᠰᠭᠦ ᠪᠠᠠ᠋ ᠡᠣᠢᠭᠦᠳᠠᠢᠠ᠋ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠷᠯᠢᠢᠠ᠋ ᠭᠦ᠋ᠢᠢᠳᠠᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠣᠠ ᠡᠪᠤᠯ ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠣᠠ ᠡᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠣ ᠵᠣᠣᠠᠯᠠᠳᠠᠬ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ