ᠡᠣᠢᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠦ᠋ᠢᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠣᠢᠮ᠎ᠠ

2017-08-24 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ


ᠠᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠩᠬᠣᠢ ᠵᠢᠠ ᠠᠢᠵᠠᠭᠣᠷ ᠣᠠ ᠡᠣᠷᠭᠣᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠭᠦ᠋ᠢᠢᠯᠠᠰᠣᠠ  ᠣ ᠡᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠦ᠋ᠢᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠣᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠠ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠢᠠ᠋ ᠣᠠ ᠠᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠡᠣᠢᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠦ᠋ᠢᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠣᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠣ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠠ ᠭᠦ᠋ᠢᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠣᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠣ ᠡᠣᠳᠣ ᠵᠢᠠ ᠡᠣᠢᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠣ ᠡᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠂ ᠲᠣᠢᠠᠭ᠍ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠂ ᠭᠦ᠋ᠢᠯᠣᠠ ᠪᠤᠢᠢᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡᠠ᠋ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ ᠃ ᠪᠤᠢᠭᠦ ᠡᠣᠷᠣᠠ  ᠣ ᠵᠢᠯ ᠣᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠢ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠣᠬ ᠪᠤᠢᠭᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ 30% ᠵᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠂ ᠡᠣᠭᠣᠷᠠᠬ ᠪᠠᠠ᠋ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠠ ᠭᠦ᠋ᠢᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠣᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠠᠳ᠋ ᠠᠯᠪᠠᠢᠠ᠋ ᠠᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠵᠣ ᠂ ᠠᠢᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠣ ᠠᠠᠵᠣ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠲᠣᠢᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢᠬᠡᠣᠠ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠯ ᠣᠠ ᠠᠳ᠋ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠃ ᠪᠤᠢᠯᠢᠶᠠᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠂ ᠭᠣᠱᠣᠭᠣᠠ ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠠ ᠠᠠᠮᠳᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠣᠷ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠮ ᠳ᠋ᠣ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠪᠠᠯ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠣ ᠵᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠠ ᠠᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠭᠠᠳᠠᠬᠣ ᠵᠢ ᠲᠠᠷᠣᠬᠣ ᠂ ᠴᠠᠷ  ᠢ ᠠᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠣ ᠂ ᠠᠠᠭᠣᠰᠬᠢ ᠵᠢ ᠵᠣᠢᠬᠡᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠳᠣᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠠᠨᠠ  ᠨᠢ ᠮᠠᠠ  ᠣ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠣᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳ᠋ᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠣ ᠡᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ᠋ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳ᠋ᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠭᠣᠪᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠦᠣᠠᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠣ ᠂ ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ  ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠠ ᠠᠸᠣᠢᠷᠣᠫᠡᠠ᠋ ᠵᠢᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠲᠣ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ