ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠠ

2017-11-03 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ20171138465425
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
201711384626364
ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
201711384642775
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ
201711384659229
ᠭᠣᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ
201711384716392
ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ︽ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ︾