ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ

2015-12-04 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ


ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ 1 ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ︵1 ︶ ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠢ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠨ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠣ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠣ ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠬᠣ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠣ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ︵2 ︶ ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠨ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠭᠡ ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠃ ︵3 ︶ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠡᠳ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠨᠠᠰᠣᠨ  ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠡᠳ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠡᠩ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠢ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠶᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ︵4 ︶ ᠂ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠲᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠢᠳᠡᠷᠴᠣᠣᠨ  ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠢ  ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠣᠬᠣ ᠪᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠣᠬᠣ ᠪᠠ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠬᠦ  ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ︵5 ︶ ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠨ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠣᠨ  ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠷᠠᠣᠴᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠨ  ᠢ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠣ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ︵6 ︶ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠦ ᠮᠣᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ︵ 7︶ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ︵8 ︶ ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠨ ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ  ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠣᠬᠣ  ᠶᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ︵9 ︶ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ  ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠭᠦ ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠬᠣ ᠪᠠ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ  ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ︵10 ︶ ᠂ ᠰᠢᠭᠣᠣᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠨ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠂ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ︵11 ︶ ᠂ ᠺᠠᠳᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ  ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠣ ᠺᠠᠳᠠᠷ  ᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠦᠵᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠳᠠᠷ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ︵12 ︶ ᠂ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠭᠢᠮ  ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ 2 ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠄ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ  ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠄ ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠢ ᠰᠢᠩ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠣᠳᠠᠰᠦ ᠄ 4606422 ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠄ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠳᠣᠮ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠡᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠣ ᠂ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠂ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠢᠮᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ ᠂ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ  ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠣᠨ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠪᠠ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠺᠠᠳᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ  ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ  ᠤ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠢᠬᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠣᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ  ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠣ ᠪᠠ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠣ ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠦ ᠲᠣᠷᠭᠠᠬᠣ ᠂ ᠣᠨᠴᠠ ᠲᠡᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠬᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠲᠠᠨ  ᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ  ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠣᠮᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ  ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠣᠬᠣ  ᠶᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠺᠠᠳᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠣ ᠣᠳᠠᠰᠦ ᠄ 4406412 ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠨ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ  ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ ︔ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠣ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ︔ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠣᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ  ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠦ  ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠭᠡ ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠲᠠ ᠂ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ︔ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠠᠷᠪᠢᠴᠢ  ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠣ ᠣᠳᠠᠰᠦ ᠄ 4606417 ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠲᠡᠨ  ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠦ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ ᠂ ᠪᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠲᠣᠮᠲᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠨ ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠵᠦ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠲᠡᠨ  ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠲᠡᠨ  ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠣᠳᠠᠰᠦ ᠄ 4606402 ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠤ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ ᠂ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠲᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠮ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠢᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠣᠨ  ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠢ  ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠶᠣᠰᠦ ᠮᠣᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ ᠂ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠣ ᠪᠠ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠲᠣᠮᠲᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠣ ᠪᠠ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠣ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠣᠮᠵᠢ  ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠣᠳᠠᠰᠦ ᠄ 4606405 ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠣᠨ  ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠡᠳ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠩ  ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠲᠡᠨ  ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠲᠣᠮᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠶᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠣᠨ  ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠡᠳ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠨᠠᠰᠣ ᠳ᠋ᠥ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠡᠳ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠣ ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠦ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ  ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠲᠣᠮᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠣᠨ  ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠡᠳ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠣᠳᠠᠰᠦ ︔ 4606403 ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠣᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ  ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠣᠳᠠᠰᠦ ︔ 4606426 ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠲᠠᠰᠣᠭ ᠄ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠣᠨ  ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠨᠤᠭᠤᠳ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ︽ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ︾  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡ ᠪᠢᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠣᠳᠠᠰᠦ ᠄ 4606410 ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠣ ᠪᠠ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠵᠦ ᠂ ᠬᠢᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ  ᠢ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠣ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠣᠣᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠠᠳᠬᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠣᠳᠠᠰᠦ ᠄ 4606421 ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠡ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠣᠷᠲᠦ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ  ᠤᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠦ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠲᠡᠨ  ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ︽ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠣᠪ ︾  ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ  ᠶᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠣᠳᠠᠰᠦ ᠄ 4606413 ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠄ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠣᠨ  ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠣᠨ  ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠴᠢ ᠠᠩᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠣᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠣᠨ  ᠤᠨ ᠦᠵᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠣᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠣᠨ  ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠣᠭᠡᠨ  ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠴᠢᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠳᠠᠷ ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠳᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠣᠳᠠᠰᠦ ᠄ 4609237 3 ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ 9 ᠪᠣᠢ ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠬᠣ  ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠣ ᠲᠠᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠣ ᠲᠠᠰᠣᠭ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠣᠨ  ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠂ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠠᠷᠪᠢᠴᠢ  ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠠᠰᠣᠭ ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠬᠣᠳᠣᠩ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠲᠣᠮᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠲᠣᠮᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠮᠸᠬᠠᠨᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ13 ᠰᠢᠭᠣᠣᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ  ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ  ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠨ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ9 ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠄ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ  ᠤᠨ11 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠲᠠᠪᠬᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠣᠳᠠᠰᠦ ᠄ 0471︱︱ 4606415