ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ

2015-11-23 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ


2009629162011187

2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠥ᠍ᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠦ᠍ᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠬᠤᠲᠠ ︾   ᠭᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠰᠦᠨ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠳᠲᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ  ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠲᠣᠮᠤ ᠰᠦ᠍ᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ  ᠢᠯᠢ ᠂  ᠮᠧᠩ ᠨᠢᠦ ᠶᠢ ᠬᠦ᠍ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ 2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠥ᠍ᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ  ᠪᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ︽ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃