ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ 50 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠡ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠢᠤᠢ ᠹᠠ ᠭᠤᠧᠠᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠪᠠ

2017-09-08 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ2017989622505
ᠰᠢᠤᠢ ᠹᠠ ᠭᠤᠧᠠᠩ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠤᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠪᠤᠢᠬᠦ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ 50 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠢᠤᠢ ᠹᠠ ᠭᠤᠧᠠᠩ 3 ᠴᠠᠭ 54 ᠮᠢᠨᠦᠲ 02 ᠰᠧᠺᠦᠨ᠋ᠲ  ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠦ᠍ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠢᠶᠧ ᠰᠧ ᠴᠣᠣ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠤ ᠹᠦ᠋ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠪᠠ ᠃