ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠂ ᠭᠣᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨᠬᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ

2017-08-10 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ20178108221727

201781082211932
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠡᡁᠧᠢ ᠡᡁᠧ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ