ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠥ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠥ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠦᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠥᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

2017-07-13 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ201771291539655
ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ  ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ  ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ 8ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠪᠡᠭ ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ  ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ 90ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠦᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ  ᠢ ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯ  ᠢ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃