ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ

2017-06-12 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ201761291915159
ᠲᠥᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠨᠡᠶᠢᠷ  ᠨᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠩ ᠱᠢ ᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨAAAAA ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠣᠩ ᠱᠢ ᠶᠠ ᠰᠥ᠍ᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃