ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

2017-03-01 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ20173172435575
ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠱᠦᠵᠢ ᠶᠥᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠵᠦᠩ ᠮᠣᠳᠣ ᠳᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ