ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠨᠦᠮᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠡ

2017-01-01 / ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ


ᠦᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠥᠳ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ  ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠦ ᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ᠳ᠋ᠠ ᠱᠧᠩ ᠺᠦᠢ ᠸᠠᠨ  ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ  ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠡᠯᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠧᠩᠯᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠡᠯᠭᠡᠲᠤ ᠴᠠᠰᠤ  ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
201612288278887

2016122882717522