ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠤᠮᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠤᠭᠲᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

2016-11-01 / ᠬᠠᠪᠤᠷ


ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠱᠤᠤᠮᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ ᠱᠤᠤᠮᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷ ᠱᠤᠤᠤᠮᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠤᠢ ᠴᠤᠸᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ   ᠲᠤ ︽ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠤᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠡᠨ ᠱᠤᠤᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 1100 ᠮᠸᠲ᠋ᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠱᠤᠤᠮᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
439053698816390080

757077673898412620