• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2017 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ  ᠲᠡᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠴᠠᠰᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠴᠡᠨ ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠰ  ᠶᠦᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠵᠦᠩ ᠱᠦᠵᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ  ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠡᡁᠩ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠥ  ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎  ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠡᠢ ᠢᠤᠢ ᠴᠢᠤᠧᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ︽ᠳ᠋ᠠᠩ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠲᠡᠷᠭᠡ︾ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠠᠷᠪᠠ  ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ