ᠸᠠᠩ ᠶᠦᠩ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠪᠠ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ  ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠥᠰᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠬᠤ 2017 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠣᠨ  ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠ  ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 33 ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ  ︽ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠂ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶ  ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 24 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ  ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠥᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯ  《ᠬᠣᠷᠢᠨᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ》- 2017 ᠣ  《ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠣᠳᠣᠨ》 ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ